Bli medlem Ge gåva

Förskola och skola

Alla barn har rätt till en trygg och utvecklande lärandemiljö. Barn med diabetes är inget undantag. Alla barn med diabetes har rätt till det stöd i hanteringen av sin sjukdom som passar hen. Det ska finnas en vuxen som är ansvarig för att hålla koll på barnets blodsocker Vid höga och låga blodsockervärden samt vid kraftiga stegringar och fall är inlärningen försämrad. Skolan har ansvar för att anpassa undervisningen efter detta. Skolan och förskolan är till för barnen och deras vårdnadshavare!

Skolans ansvar:

  • Personal som arbetar med barnet har tillräcklig och uppdaterad kunskap om diabetes
  • Personal känner till de rutiner och dokument som krävs för att hantera behandling och egenvård samt hur akuta tillstånd ska hanteras
  • Säkerställa rutiner för att ansvarig personal finns tillgänglig under barnets tid i skolan

Barnets rättigheter i förskola, skola och fritidshem

En grundbult i skollagen är en likvärdig skola oavsett barnens varierande förutsättningar. Det är lagstadgat att särskild hänsyn ska tas till barnets bästa och att hens egna synpunkter ska respekteras. Förskola/skola/fritidshem övertar tillsynsansvaret från vårdnadshavarna under den tid barnet vistas där. Det innebär att personalen ska hjälpa barnet med det som vårdnadshavaren annars gör, som till exempel att dosera insulin och övervaka blodsocker.

Skolverket har ansvaret för den svenska skolan. Du kan läsa mer på Skolverkets hemsida. Om du är missnöjd med hur skolan tar ansvar för ett barn med diabetes så kan du anmäla detta till Skolinspektionen. Skolinspektionen är den myndighet som granskar att skollagen efterlevs.

Inlärning påverkas av höga och låga värden liksom svängande blodsocker. Skolan ansvarar för en likvärdig skolgång och att anpassa inlärningen efter barnet med diabetes. Diabetes är en individuell sjukdom och lämpliga anpassningar kan därför variera. Ett exempel är att schemalägga idrott i samband med en måltid. Du kan läsa mer på Specialpedagogiska skolmyndigheten som är ansvarig myndighet för anpassningar vid funktionsvariationer.

Barn med diabetes har rätt till en skolgång som inte diskriminerar barnet till följd av hens sjukdom. För att det i lagens mening ska handla om diskriminering så ska det ha skett en kränkning eller ett missgynnande som kan kopplas till en av de diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen. Funktionsnedsättning är en av dessa diskrimineringsgrunder och diabetes räknas som en medicinsk funktionsnedsättning.

Diskrimineringsombudsmannen är den myndighet som har ansvaret för att diskrimineringslagen efterlevs. Du kan läsa mer om diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Kompletterande utbildning

Diabetesförbundet har sett ett ökat behov av att höja kunskapen om diabetes i lärandemiljön och har tagit fram en kompletterande utbildning för personal  i förskolor och skolor. Information om utbildningen

Egenvårdsplan

Det är viktigt att det finns kunskaper om diabetes och nödvändiga resurser i skolan för att det enskilda barnets egenvård ska fungera på bästa sätt. 

I egenvårdsplanen fyller föräldrar, skolpersonal och vårdgivare tillsammans i behoven av egenvård, vad barnet behöver hjälp med, vad som kan behövas i olika sammanhang och vilka åtgärder som berör diabetessjukdomen. Planen ska uppdateras regelbundet.

Svenska Barnläkarföreningen tar fram egenvårdsplan för förskola och skola

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsen ger ut föreskrifter som reglerar bland annat egenvården. Diabetesbehandlingen räknas som egenvård. I föreskriften SOSFS 2009:6 kan du läsa mer om vad som gäller.

Hur fungerar stödet i skolorna idag?

När barnen vistas i förskola och skola så är det skolans skyldighet ge barnet en säker och utvecklande lärmiljö. Det ska vara barnets behov av säkerhet som styr hur stödet ska se ut.

Diabetesförbundet kartlägger regelbundet hur skolan lever upp till sitt ansvar, gentemot barn med typ 1 diabetes. I en kartläggning från 2015 som gjordes tillsammans med Nationella diabetesteamet (DIS) visade exempelvis att:

  • 41% av barnen av barnen har ingen vuxen i skolan som är huvudansvarig för att hjälpa till med egenvården.
  • 65% av Föräldrar till barn med diabetes kände sig mer nöjda med barnets stöd i skolan. 2008 var 55% nöjda medan 65% var nöjda 2015.

Svenska Diabetesförbundet fortsätter arbeta för att:

  • barn med diabetes ska ha rätt till en likvärdig skolgång och inlärningssituation som andra barn.
  • föräldrar till barn med diabetes ska känna trygghet och avlastning då deras barn är i förskolan eller skolan.
  • vården ska lära upp förskole- och skolpersonal oavsett var i landet barnet bor.

Diabetesförbundet erbjuder utbildning för personal i förskola och skola, för att bidra till större trygghet i vardagen runt barn med diabetes, läs mer här

Kontakt

För dig som arbetar i skolan och vill veta mer, kontakta Diabetesförbundets sakkunniga för barn- och föräldrafrågor, Emma Skepp

Vårt idéprogram

Barn med diabetes och deras föräldrar ska veta att skolan/förskolan ger stöd till barnen så att alla kan känna trygghet när barnen vistas i skolan. 

Läs hela idéprogrammet här. 

Måste vi ljuga?

Måste vi ljuga?

Ett hål i lagen ställer diabetesföräldrar utan inkomst när de hjälper sitt barn i skolan. Många känner sig tvingade att ljuga för Försäkringskassan och vabba för att inte familjen och ekonomin ska slås i spillror.

Läs mer om Måste vi ljuga?
Föräldrarådet

Föräldrarådet

Det finns ett stort intresse inom organisationen att arbeta med frågor som gäller barn med diabetes. Föräldrarådet som bildades 2010 ska fungera som en referensgrupp till förbundsstyrelsen i barn- och föräldrafrågor. Rådet ska uppmärksamma viktiga frågor och ha kontakt med beslutsfattare i relevanta utredningar. 

Läs mer om Föräldrarådet
Ung Diabetes

Ung Diabetes

Ung Diabetes är en del av Svenska Diabetesförbundet och finns till för unga med diabetes mellan 15 och 30 år. Vi arbetar med att sprida information, inspiration och stöd till unga med diabetes och personer i deras omgivning. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser där det är möjligt att byta erfarenheter, hitta gemenskap och öka kunskapen om diabetes.

Till Ung Diabetes
Senast uppdaterad 7 oktober 2022