Bli medlem Ge gåva

Utredning om förutsättningar för undantag från de medicinska kraven för individer med synfältsbortfall klar

3 november 2022

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), i samarbete med Trafikverket och Transportstyrelsen, fick ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för undantagshantering från de medicinska föreskrifterna med avseende på synfältsbortfall för innehav av B-körkort.

Svenska Diabetesförbundets ordförande Björn Ehlin har medverkat i den referensgrupp som tillsattes hos VTI och som gett inspel till utredningen samt de förslag som utredningen presenterat.

Utredningen är klar och slutrapporten är överlämnad till regeringen, som nu ska besluta hur den vill gå vidare med utredningsförslagen. Jan Andersson, professor i människa – maskin – interaktion på VTI har lett utredningen och konstaterar bland annat följande: "Jag hoppas ju såklart att alla de positiva effekter som vi identifierat i utredningen gör att regeringen väljer att trycka på startknappen för ett fortsatt arbete. Alla aktörer och metoder som föreslås finns redan idag och behöver bara utvecklas i viss mån för att vi ska nå önskade resultat" - läs mer hos VTI

Även andra patientorganisationer - Glaukomförbundet, STROKE-Riksförbundet och Synskadades Riksförbund - har varit involverade i arbetet via referensgruppen hos VTI.

Föreskrifterna om de medicinska synkraven för innehav av körkort, som utredningen undersökt möjligheter till undantag från, har genomgått en översyn och Transportstyrelsen arbetar nu med ett föreskriftsarbete för att revidera synkraven.

Svenska Diabetesförbundet medverkade i arbetet med den översyn som gjorts inför revideringen, och deltog på en workshop runt revidering av föreskrifterna i slutet av september 2022. Transportstyrelsen håller på att ta fram ett förslag på nya föreskrifter, som kommer att skickas ut på remiss, och arbetet i sin helhet planeras vara klart under första halvåret av 2024. Läs mer hos Transportstyrelsen

Svenska Diabetesförbundet arbetar aktivt med körkortsfrågorna och arbetar tillsammans med berörda myndigheter. 

- Som utredningen från VTI tar upp så är dagens sätt att mäta synbortfall inte ett mått på körförmågan, utan körkortet kan dras in trots att synbortfallet inte påverkar trafiksäkerheten. Regeringen har nu fått ett antal förslag på hur de kan gå vidare så personer med synbortfall kan genomföra praktiska tester som mäter körförmågan. Jag hoppas att de snabbt går vidare, så att alla som har god körförmåga och är trafiksäkra fortsatt kan inneha sitt körkort, säger Björn Ehlin, förbundsordförande Svenska Diabetesförbundet.

Alla nyheter