Bli medlem Ge gåva

Riktlinjer med patientmedverkan

2 juni 2017

Nya moderna läkemedel för blodsockerkontroll vid typ 2-diabetes ska användas betydligt mer än tidigare. Det står klart när Socialstyrelsen i veckan presenterade uppdaterade nationella riktlinjer. Diabetesförbundets har för första gången deltagit i prioriteringsarbetet och tydligt framfört patientperspektivet, vilket gett resultat.

– Jag har under hela arbetet med revideringen av nationella riktlinjerna drivit att de positiva forskningsresultat som presenterats den senaste tiden när det gäller nya typ 2-läkemedel måste få genomslag i riktlinjerna, säger Diabetesförbundets vårdpolitiska utredare, Lena Insulander, som representerat patienterna i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp.

Metformin kvarstår som förstahandsval av läkemedel. Insulinfrisättande SU-preparat ges samma prioritet som tidigare (4). De nyare preparaten, som till exempel DPP4-hämmare, SGLT2-hämmare och GLP1-analoger prioriteras nu betydligt högre än tidigare. SGLT2-hämmare lyfts från lägsta prioritering (10) till fem. Medicinen blev en världsnyhet när positiva forskningsresultat presenterades vid den stora forskningskonferensen EASD i Stockholm 2015. Det visade sig att den, förutom att sänka blodsockret, minskar dödlighet och hjärtkärlsjukdom.

– De lyssnade på patientsynpunkterna och jag upplevde att de vägde lika tungt som åsikter från övriga medlemmar i prioriteringsgruppen. Förhoppningsvis kan patienterna använda de nya prioriteringarna som ett påtrycksmedel vid val av medicinering, säger Lena Insulander.

Socialstyrelsens projektledare för revideringen, Erik Åhlin, lyfter fram vikten av patientperspektivet:
– I prioriteringsgruppen som värderar kunskapsunderlagen och kommer fram till hur angelägen en viss åtgärd bör vara ingår nu såväl sakkunniga experter som representanter från Diabetesförbundet som företräder patienterna, vilket är väldigt bra och givande, säger Erik Åhlin.

Förutom nya rekommendationer när det gäller typ 2-läkemedel så reviderades även riktlinjer för fetmakirurgi, som nu ges en något högre prioritet än tidigare.

Alla nyheter