Bli medlem
Ge en gåva

Lag utan genomslag

21 mars 2017

Patientens delaktighet i vården har inte blivit bättre med den nya patientlagen som infördes 2015. En rapport från Vårdanalys visar att patientens ställning snarare blivit sämre, vilket överensstämmer med den bild Diabetesförbundets medlemmar ger.

Tanken med en ny patientlag var att stärka patientens ställning inom vården och tydliggöra vikten av att hen ges möjligheter att medverka och vara aktiv i den egna vården, så kallad personcentrerad vård. En målsättning som Diabetesförbundet i högsta grad välkomnat.
Nu har myndigheten Vårdanalys utvärderat konsekvenserna av den nya lagen, och hittills är effekten nedslående. Det visar sig att den inte lett till någonting. Istället har det blivit sämre vad gäller information och tillgänglighet och att göra patienten delaktig i vården.
– Jag är inte förvånad. I nästan varje samtal jag har med medlemmar så uttrycker de avsaknad av delaktighet och information i besluten som rör deras vård, och att de inte blir lyssnade på. Det pratas mycket om patientcentrerad vård, men när det gäller kontakten mellan patient och vårdpersonal så har det inte fått genomslag, säger Lena Insulander, vårdpolitisk utredare på Diabetesförbundet.
Vårdanalys rapport visar att patientens rättsliga ställning är svag och att den nya lagen inte gett ökade möjligheter för patienter att ”kräva sin rätt” av vården. Det saknas också en kultur inom vården för att stärka patientens ställning, och införandet av lagen har inte påverkat landstingens arbetssätt i någon större utsträckning.
Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys, menar att patienten måste involveras i genomförandet av en ny strategi.
– Att stärka patientens ställning och möjlighet till delaktighet är ett viktigt mål i sig. Men det är också en strategi för att möta utvecklingen med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ökad ojämlikhet i hälsa. En starkare ställning för patienten är inte en ”kostnad” utan en del av lösningen på vårdens utmaningar, säger Fredrik Lennartsson i ett pressmeddelande.

Alla nyheter