Bli medlem Ge gåva

Lägst HbA1c i världen

22 maj 2017

Barns långtidsblodsocker blir allt lägre utan att antalet hypoglykemier ökar. Dessutom är skillnaderna över landet mindre.

– Sverige ligger vid internationella jämförelser med Europa och USA lägst när det gäller HbA1c, säger Karin Åkesson, barnläkare och registerhållare på Swediabkids som är ett nationellt kvalitetsregister för barn upp till 18 år..

Trenden med allt lägre HbA1c för barn fortsätter. Närmare 55 procent av alla barn nådde i fjol målvärdet på 57 mmol/mol. För fem år sedan låg endast drygt var tredje barn under det värdet. Det visar statistik från Swediabkids årsrapport för 2016.

Karin Åkesson ser flera förklaringar till framgångarna.
– Det är ett jättearbete som ligger bakom resultaten. Både av diabetesteam och familjer. Det handlar också om ny teknik. Idag har åtminstone 80 procent av barnen kontinuerlig glukosmätning, och 60 procent har pump. Det är tekniken, tillsammans med hårt arbete, som gjort de goda resultaten möjliga. Vi ger en annan information idag. Det finns en medvetenhet om att det är möjligt att ligga mellan fyra och åtta i blodsocker. Åtta motsvarar ett HbA1c på 48 mmol/mol.

En annan stor förändring är att skillnaderna i resultat mellan klinikerna blivit mindre.
– Det är en väldigt rolig utveckling att vården blivit mer jämlik. Kvaliteten vid landets barndiabetesmottagningar är likvärdig.

Enligt Karin Åkesson är en av förklaringarna till den ökade jämlikheten att det genomförts kvalitetsförbättringsprojekt där mottagningarna bland annat träffats och utbytt erfarenheter. Det har också underlättat med de öppna jämförelser man nu kan göra i Swediabkids. Det finns förhoppningar om att i framtiden nå ännu bättre resultat, så nu sänks målvärdet för barn från 57 till 48 mmol/mol.


Finns det inte risk för högre stress i familjerna när målvårdet sänks?

– Det har diskuterats mycket, och när det gäller nya nationella riktlinjer så har man pratat med representanter för föräldrar till barn och ungdomar med diabetes. Det har funnits oro för ökade krav och ökad stress när färre uppnår målet. Det är mycket viktigt att vi frågar efter, och är lyhörda för, hur barnen, ungdomarna och föräldrarna mår. Men om vi inte informerar om att det är en viss ytterligare lägre risk för komplikationer när man ligger under 48 mmol/mol jämfört med 57 så kan man kanske känna sig lurad om 30 år. Med dagens kunskap och med den nya tekniken så är det idag möjligt att ha så bra glukosvärden utan ökade hypoglykemier, säger Åkesson.

Även om Sverige är bäst i världen vad gäller HbA1c så vet man inte hur patienterna upplever sin situation och om de själva upplever sig må bäst i världen. Men från årsskiftet 2017-2018 så införs en enkät där patienterna själva får svara på hur de upplever vården och hälsan.

Alla nyheter