Bli medlem Ge gåva

Högspecialiserad barnintensivvård

25 mars 2022

I mars lämnade Svenska Diabetesförbundet ett remissvar till Socialstyrelsen angående högspecialiserad barnintensivvård.

Några av de viktigaste saker vi påtalade var att antalet barn som vid diabetesdebut hunnit utveckla Diabetesketoacidos har ökat liksom antalet barn som insjuknar i diabetes typ 1. Detta är viktiga aspekter att ha i beaktande vid planering och utveckling av barnintensivvård, eftersom vi anser att barn som utvecklat Diabetesketoacidos ska få vård där.  

Vi påtalade även att mer glesbefolkade delar av landet måste ha närhet till en barnintensivenhet. Idag ligger den mest nordliga enheten i Uppsala, vilket inte lever upp till en rimlig geografisk tillgänglighet.  Vi vill även att vård och eftervård ska innefatta psykologiska och stödjande insatser för barn och deras vårdnadshavare. Vi menar att vården måste bli bättre på att se till patienten och anhöriga ur ett helhetsperspektiv. 

Läs hela remissvaret här: Påverkan och opinion - remissvar

Alla nyheter