Bli medlem Ge Gåva

Ungdomsmottagningar

Ungdomar och unga vuxna med diabetes har ett högre HbA1c än den genomsnittliga diabetespatienten. Det är även den grupp som har störst andel personer med ett HbA1c över 70 mmol/mol. Höga blodsockervärden ökar risken för allvarliga komplikationer senare i livet. Det finns anledningar till att det är unga vuxna som hamnar i kläm och detta är något Ung Diabetes vill förändra. Alla ska ha rätt till en bra start i vuxenlivet och en frisk framtid!

 När en person fyller 18 år räknas hen som vuxen och flyttas över från barnvård till vuxenvård, många gånger oavsett mognad och behov. Övergång till vuxenvård innebär ett ökat egenvårdsansvar, mer självständighet och vanligtvis minskade besök hos vårdgivare. Besök som kan vara avgörande i en ålder då man utvecklas som person och försöker hitta sin identitet i livet.

Som ung vuxen händer det otroligt mycket i livet. Man flyttar hemifrån, börjar plugga eller jobba, förälskar sig, lever ett liv utan fasta rutiner, och anses vuxen. Den som har diabetes förväntas dessutom ta eget ansvar för sin sjukdom och blir överflyttad till den ofta stora, anonyma vuxenavdelningen där många upplever att de inte får sina behov vare sig som patienter eller vanliga människor tillgodosedda.

Att det är en fas i livet som är särskilt känslig är väl förankrat, både inom vården och forskning. Det finns idag specialister på ungdomsmedicin, och särskilt stöd för unga vuxna erbjuds inom en rad olika vårdinstanser. Ung Diabetes anser att detta även bör införas i diabetesvården. Bara för att en patient fyller 18 år innebär det inte att hen är redo att möta vuxenvården och de krav och rutiner som finns där. Alla är individuella i sin mognadsfas och en specifik ålder är sällan den avgörande faktorn.

Unga vuxna strävar många gånger efter att passa in, samtidigt som de med diabetes ofta upplever att de skiljer sig från andra. Under övergången från barndomen till vuxenlivet är det lätt hänt att den unge prioriterar andra saker framför sin diabetes. Allt det här innebär en ökad risk för bristande egenvård och höga blodsockervärden.

För höga blodsockervärden riskerar att leda till en oro i nuet och på längre sikt allvarliga komplikationer som fotamputationer, stroke, blindhet och njursvikt. Var femte ung med diabetes anger att oron för dessa komplikationer är det som tynger dem mest med sjukdomen, enligt en undersökning gjort av Ung Diabetes.

Försämrade värden under den här perioden i livet kan innebära svåra komplikationer på sikt, något som en ung vuxen har svårt att ta till sig. Det är mycket som händer i livet och utan relevant stöd från sjukvården kan diabetes bortprioriteras hos den unge. Det är viktigt att vården finns där och är förberedda så att perioden med försämrade värden kan förminskas så mycket som möjligt för att undvika diabetesrelaterade komplikationer. Ett ostabilt blodsocker och höga värden tar även ut sin rätt på vardagslivet och har en negativ inverkan på den unges möjligheter att leva det liv hen vill.

Huvudbudskap

Ung Diabetes, tillsammans med Diabetesförbundet, anser att unga vuxna har behov som idag inte möts av vårdens strukturer, och att det finns en stor risk att den här gruppen individer negligerar sin sjukdom. Forskning visar att unga vuxna är en särskilt utsatt grupp och att de har behov som varken barn- eller vuxenvården kan bemöta.

Därför anser vi att:

  1. Det ska finnas stöd hos vården speciellt anpassat för ungdomar och unga vuxna med diabetes. En mottagning ska erbjuda vård anpassad efter de särskilda behov ungdomar och unga vuxna har.
  2. Det ska finnas rätt kompetens för ungdomar och unga vuxna hos vården. Vårdgivarna ska ha den kompetens som behövs för att kunna handskas med en ung vuxen med diabetes samtidigt som hen frigör sig och blir självständig.
Senast uppdaterad 3 februari 2021