Bli medlem Ge gåva

Samverkan och samarbeten

Diabetesförbundet arbetar med en mängd olika frågor där vi ensamma inte har möjlighet att göra den skillnad som vi önskar. Genom samverkan och samarbete med andra ökar möjligheten att nå våra mål, men i alla samarbeten värnar vi vår integritet och medlemmarnas bästa.

Idag bedriver Diabetesförbundet ett nära och långsiktigt samarbete

Nationella Diabetesteamet (NDT)

I vårt samarbete inom ramen för Nationella Diabetesteamet är vår roll att lyfta upp och representera patientperspektivet. Tillsammans är teamet en stark opinionsbildare. Nationella diabetesteamet bildades 2002.

Nationella diabetesteamet består av:

 

Nationella programrådet för diabetes

Inom ramen för programrådets arbete verkar vi för en jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Tillsammans med experter inom diabetesvården för vi in patientperspektivet i Nationella programrådet. Exempelvis deltar vi i utformningen av de nationella vårdprogrammen för diabetes.

Kvalitetsregister

Diabetesförbundet ingår i stygruppen för flera kvalitetsregister, däribland Nationella Diabetesregistret. Tillsammans verkar vi för att ytterligare förbättra möjligheterna för enskilda individer att ta del av, förstå och kunna jämföra diabetesvårdens resultat. Vi arbetar också med att föra in frågor om livskvalitet som en viktig parameter i registren.

Internationella Diabetesfederationen (IDF)

IDF är en respekterad och viktig samarbetspartner på det internationella planet. Inom IDF Europa bedrivs ett betydande påverkansarbete gentemot bl.a. EU i viktiga frågor. Samarbetet med de nordiska systerorganisationerna är också viktigt för förbundets utveckling.

Funktionsrätt Sverige

I samverkan med andra nationella funktionsrättsförbund arbetar Diabetesförbundet för att lyfta gemensamma frågeställningar samt deltar i remissarbete, nätverk, forum och projekt.

Svenska Diabetesförbundet är även medlem i följande organisationer: 

  • Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 
  • Folkrörelsernas arkivförbund 
  • Folkspel, Folkrörelsernas Samarbetsorgan för lotterifrågor, FSL 
  • HandikappHistoriska Föreningen, HHF
  • International Diabetes Federation, IDF
  • Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO
  • Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU (genom Ung Diabetes) 

 

Senast uppdaterad 20 mars 2023