Bli medlem Ge gåva

Stadga

Stadga för Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar. Antagen vid Riksstämman 28-30 maj 2021

§ 1 Värderingar, ändamål och organisation

§ 1.1 Förbundets värderingar

Förbundet är en medlemsstyrd organisation som bygger på demokratiska värderingar samt respekt för alla människors lika värde. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 1.2 Förbundets ändamål

Förbundet och dess anslutna föreningar ska som funktionsrätts-organisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

§ 1.3 Förbundets namn och säte

Förbundets namn är Svenska Diabetesförbundet.
Förbundet är en egen juridisk person med organisationsnummer 802007-6512.
Förbundsstyrelsen fastställer förbundets säte, som skall vara inom Stockholms län.

§ 1.4 Organisation

Förbundets verksamhet utövas lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Förbundet har tre organisatoriska nivåer: Förbundet på nationell nivå, Regionföreningar på regional nivå, och Lokalföreningar på lokal nivå.
Bestämmelser om respektive organisatoriska nivå samt beslutande organ framgår av § 4.

§ 2 Förbundets uppgifter

§ 2.1 Uppgifter på alla organisatoriska nivåer

Förbundets och dess anslutna föreningars uppgifter på respektive organisatorisk nivå är:

 • att bedriva påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för personer med diabetes och deras närstående.
 • att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.
 • att främja utbildning inom ramen för Förbundets ändamål och verksamhet.
 • att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.

§ 2.2 Uppgifter på nationell nivå

För att uppnå Förbundets ändamål har Förbundet nationellt som uppgift att anskaffa medel som ska användas till de uppgifter som Förbundet har på olika organisatoriska nivåer. Förbundet nationellt kan även i övrigt anslå medel i enlighet med ändamålen.

Förbundet nationellt har utöver § 2.1 till uppgift:

 • att arbeta med värvning av medlemmar.
 • att vara ett kompetenscentrum för medlemmarna och anslutna föreningar.
 • att ansvara för och utveckla Förbundets nationella medlemserbjudande.
 • att ansvara för, samordna och bedriva Förbundets nationella kunskapsspridnings- och påverkansarbete.
 • att ansvara för och utveckla Förbundets varumärke, grafiska profil, samt nationella informations- och kommunikationskanaler.
 • att ansvara för och utveckla Förbundets nationella samarbeten.
 • att vara ett nationellt förbund för de anslutna föreningarna i syfte att stödja, samordna och samverka.
 • att representera Förbundet internationellt.

§ 2.3 Uppgifter på regional nivå

Förbundet regionalt, genom anslutna Regionföreningar, har utöver § 2.1 till uppgift:

 • att delta i kunskapsspridnings- och påverkansarbete som samordnas av Förbundet nationellt.
 • att inom sitt verksamhetsområde bedriva påverkansarbete gentemot regionala och lokala beslutsfattare.
 • att vara en regional förening för anslutna lokalföreningar i syfte att stödja, samordna och samverka.
 • att samverka med Förbundet nationellt samt andra Regionföreningar inom Förbundet.
 • att delta i samråd inom Förbundet.

Ansluten Regionförening får i egna föreskrifter besluta om ytterligare uppgifter som är i linje med av Riksstämman och Förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning.

§ 2.4 Uppgifter på lokal nivå

Förbundet lokalt, genom anslutna Lokalföreningar, har utöver §
2.1 till uppgift:

 • att erbjuda lokala medlemsaktiviteter.
 • att arbeta med värvning av medlemmar.
 • att delta i kunskapsspridnings- och påverkansarbete som samordnas av Förbundet nationellt.
 • att genom regionalt samarbete bedriva påverkansarbete gentemot lokala beslutsfattare.
 • att samverka med andra anslutna föreningar inom Regionen.
 • att delta i samråd inom Förbundet.

Ansluten lokalförening får i egna föreskrifter besluta om ytterligare uppgifter som är i linje med av Riksstämman och Förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning.

§ 3 Medlemskap i Förbundet

§ 3.1 Medlemskap

Den fysiske person som betalt fastställd medlemsavgift är medlem i Förbundet. Medlemskapet gäller för Förbundet nationellt, den anslutna lokalförening inom vars verksamhetsområde medlemmen bor eller som medlemmen särskilt angett, samt den regionförening som lokalföreningen tillhör om sådan finns.

Medlemskapet gäller under en period om ett år från inträdet i Förbundet. Medlemskapet förloras om medlemmen inte betalat förnyad medlemsavgift inom två månader från sista betalningsdag. Den som har ett förtroendeuppdrag inom Förbundet, oavsett organisatorisk nivå, anses ha lämnat sitt uppdrag om medlemskapet upphör.

Förbundsstyrelsen får besluta att medlemsavgiften kan delas upp genom att medlemmen tecknar avtal om autogiro med ett visst betalningsintervall. Förbundsstyrelsen får då besluta dels att förbundets administrativa kostnader för hanteringen kan tas ut som en extra avgift, dels om de övriga föreskrifter som behövs.

En medlem som under pågående medlemskap flyttar till en annan lokalförenings verksamhetsområde kan meddela förbundskansliet att han eller hon vill byta föreningstillhörighet. I ett sådant fall ska någon ny avgift inte betalas förrän vid nästa förnyelse. Om medlemmen betalar sin avgift genom autogiro gäller dock ändringen från och med nästa betalningstillfälle.

§ 3.2 Medlemskategorier

Det finns tre medlemskategorier: Huvudmedlem, Supportmedlem samt Barnmedlem.
I medlemskapet för Huvudmedlem ingår medlemsförmåner.

Medlem som innehar medlemskap som Supportmedlem eller Barnmedlem har inte tillgång till medlemsförmåner. Barnmedlem har dock möjlighet att söka medel ur förbundets medlemsfonder.

§ 3.3 Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestäms av Riksstämman.

Förbundet betalar ut lokalföreningens andel av medlemsavgiften vid de tidpunkter som förbundsstyrelsen bestämmer, dock minst en gång per kvartal.

En medlem vars medlemskap upphör i förtid har inte rätt till återbetalning av inbetald medlemsavgift.

§ 3.4 Medlemsregister

Förbundet nationellt ansvarar för förbundets centrala medlemsregister.

I medlemsregistret registreras de uppgifter rörande medlemmarna, inklusive personnummer, som Förbundsstyrelsen vid varje tillfälle finner nödvändigt, så som för att uppfylla krav som ställs enligt lag, tillsynsorganisationer samt för ansökan om statsbidrag, och för att kommunicera med medlemmar samt administrera medlemsförmåner.

§ 3.5 Uteslutning av enskild medlem

Beslut om uteslutning av en enskild medlem ur Förbundet fattas av Förbundsstyrelsen. Grund för uteslutning är handling som uppenbart skadar Förbundets eller en ansluten förenings verksamhet samt brott mot denna stadga, riksstämmobeslut, styrdokument eller en ansluten förenings årsmötesbeslut.

Fråga om uteslutning kan väckas av Förbundsstyrelsen, en ansluten förening eller en medlem. Den som ärendet gäller ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas, om det inte är uppenbart att grund för uteslutning saknas.

§ 4 Bestämmelser

§ 4.1 Bestämmelser om Förbundet och anslutna föreningar

Förbundet och anslutna föreningar ska följa denna stadga och beslutade styrdokument.

§ 4.1.1 Styrdokument

Styrdokument, så som policys, riktlinjer, föreskrifter, funktionsbeskrivningar, arbets- och delegationsordningar och koder, kan beslutas av respektive beslutsorgan.

Riksstämman och Förbundsstyrelsen har rätt att fatta beslut om styrdokument som skall omfatta Förbundet och anslutna föreningar, förtroendevalda samt medlemmar.

Om styrdokument som beslutats på olika organisatoriska nivåer står i strid med varandra är det styrdokumentet som beslutats av den överliggande organisatoriska nivån som gäller.

I respektive styrdokument skall det framgå vilket beslutsorgan som fastställt dokumentet samt vilka delar av Förbundet som omfattas av dokumentet.

§ 4.1.2 Förtroendevalda

Medlemmar som valts till förtroendeuppdrag av Riksstämman eller föreningens årsmöte representerar som förtroendevald Förbundets värderingar.

Förtroendevalda, samt personer som av beslutsorgan valts in i utskott, arbetsgrupper eller råd etc. ska följa Förbundets stadga samt beslutade styrdokument.

§ 4.1.2.1 Förtroendevald på nationell nivå

En medlem som innehar eller har nominerats till ett förtroendeuppdrag skall lämna en skriftlig försäkran om att medlemmen är medveten om de rättigheter och skyldigheter som förtroendeuppdraget omfattar enligt stadgan, styrdokument och det regelverk som gäller förtroendevalda inom Förbundet.

Olika förtroendeuppdrag innefattar olika ansvar och skyldigheter enligt stadgan, styrdokument och krav samt regler som ställs enligt lag och tillsynsorganisationer etc. Förbundsstyrelsen beslutar om innehåll i den skriftliga försäkran för att överensstämma med de krav som ställs på förtroendeuppdragen.

§ 4.1.3 Riksstämman

Riksstämman är Förbundets högsta beslutande organ.

Vid Riksstämman väljs den styrelse – Förbundsstyrelsen
– som leder verksamheten fram till och med nästa Riksstämma. Riksstämman väljer även valberedning och revisorer för Förbundet nationellt.

§ 4.1.3.1 Sammansättning

Riksstämman består av valda ombud och förbundsstyrelsen. Antalet valda ombud skall vara lika stort som antalet anslutna föreningar.

Till ombud kan endast den väljas som är medlem i organisationen och som betalt fastställd medlemsavgift för innevarande medlemsperiod.

§ 4.1.3.2 Hur ombud utses

Förbundsstyrelsen fastställer antal ombud respektive fördelning av ombud senast fyra månader före Riksstämman.

Antal ombud och fördelning av ombud utgår från antalet anslutna föreningar respektive antalet medlemmar per den 31 december året före Riksstämman. Om fastställelse enligt första stycket skall ske innan den 31 december året innan Riksstämman så skall förenings- och medlemsantalet per den 31 december året innan användas.

Respektive Regionförening är garanterad ett ombud, resterande ombud fördelas proportionerligt mellan Regionföreningarna baserat på medlemsantal.

I samråd med anslutna lokalföreningar utser respektive Regionförening ombud som vid Riksstämman representerar Regionföreningen och dess anslutna lokalföreningar. Den som utses till ombud skall inneha medlemskap som gäller för den Regionförening som ombudet representerar. Senast sex veckor före Riksstämman skall Regionföreningen sända in en förteckning över de ombud som valts till Förbundskansliet. Regionföreningarna kan välja personliga ersättare för ombuden. Ersättare anmäls först sedan ordinarie ombud på grund av sjukdom eller annat giltigt förfall inte kan närvara.

§ 4.1.3.3 Ordinarie Riksstämma

Ordinarie Riksstämma hålls vart tredje år senast i oktober månad på tid och plats som Förbundsstyrelsen beslutar.

Förbundsstyrelsen beslutar om formen för Riksstämmans genomförande.

Kallelse till Riksstämman tillgängliggörs för anslutna föreningar senast åtta månader före Riksstämman.

Handlingar inför Riksstämman tillgängliggörs för anmälda ombud senast en månad före Riksstämman, och samtidigt för kännedom till anslutna föreningar.

§ 4.1.3.4 Extra Riksstämma

Extra Riksstämma hålls om Förbundsstyrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst hälften av de anslutna föreningarna skriftligen begär det.

Beslut om tid, plats och form för Riksstämmans genomförande tas av Förbundsstyrelsen inom två månader från att förutsättningarna i första stycket är uppfyllda.

Extra Riksstämma ska hållas snarast möjligt, dock senast inom tolv månader från att förutsättningarna i första stycket är
uppfyllda.

Extra Riksstämma kan endast behandla de frågor för vilka den är sammankallad.
Kallelse till Extra Riksstämma tillgängliggörs för anslutna föreningar senast en månad före den extra stämman.

Tidpunkt i relation till Riksstämman för fastställande av antal ombud och ombudsfördelning samt anmälan av ombud enligt § 4.1.3.2 justeras av Förbundsstyrelsen vid Extra Riksstämma så att den extra riksstämman kan hållas snarast möjligt.

§ 4.1.3.5 Yttrande-, förslags- och rösträtt

Endast den som är medlem i organisationen och har betalt fastställd medlemsavgift för innevarande medlemsperiod vid tiden för Riksstämman har rösträtt. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.

Förbundsstyrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt, dock inte rösträtt i frågor som rör den gångna mandattidens förvaltning och val av revisorer.

Förbundets revisorer och valberedning har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Den som Förbundsstyrelsen utsett som föredragande i visst ärende, och som inte är förbundsstyrelseledamot eller ombud, har i detta ärende yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

§ 4.1.3.6 Motioner

Förslag (motioner) kan lämnas av anslutna föreningar. Enskilda medlemmar kan till sin lokalförening lämna förslag till motion.

Motion till Riksstämman ska ha kommit in till Förbundskansliet senast sex månader före Riksstämman. Förbundsstyrelsen lämnar yttrande över motionerna.

Motioner ska på lämpligt sätt hållas tillgängliga för föreningarna och medlemmarna sedan de kommit in till Förbundskansliet.

§ 4.1.3.7 Nomineringar – valberedningens arbete

Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som är medlem i organisationen, har betalt fastställd medlemsavgift för innevarande medlemsperiod och som har blivit nominerad till uppdraget i rätt tid.

Nominering kan lämnas av anslutna föreningar och av enskilda medlemmar. Nominering av kandidater ska ha kommit in till Förbundskansliet senast fyra månader före Riksstämman.

Förbundsstyrelseledamot och förtroendevald revisor ska senast sex månader före Riksstämman lämna besked till Valberedningen om han eller hon står till förfogande för omval eller inte. Beskedet ges skriftligen in till Förbundskansliet.

Nomineringar och förtroendevaldas besked ska på lämpligt sätt hållas tillgängliga för föreningarna och medlemmarna sedan de kommit in till Förbundskansliet.

Valberedningen får utöver nominerade kandidater själv föreslå kandidater, även efter utgången av nomineringstiden. Senast sex veckor före Riksstämman ska valberedningen skriftligen lämna sitt förslag till val. Valberedningens förslag och förteckning över samtliga nominerade personer ska redovisas i arbetsordningen inför stämman.

§ 4.1.3.8 Omröstning

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal sker skiljeval, om lika röstetal kvarstår avgör lotten. Val sker med sluten omröstning om någon begär det. För att godkännas måste valsedel uppta samma antal namn som de uppdrag som ska tillsättas.

§ 4.1.3.9 Ärenden

Följande ärenden ska alltid behandlas av Riksstämman:

 • Fråga om stämmans behöriga utlysande
 • Fastställande av röstlängden
 • Fastställande av arbetsordning för stämman
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Val av en eller flera ordförande till presidiet för stämman, vilka inte måste vara medlemmar i organisationen
 • Val av protokollförare, justeringspersoner och rösträknare för stämman
 • Val av beredningsutskott
 • Godkännande av årsredovisningarna och verksamhetsberättelserna för de tre föregående åren
 • Föredragning av revisionsberättelserna för de tre föregående åren
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för de tre föregående åren
 • Behandling av inkomna motioner och förbundsstyrelsens förslag
 • Beslut om arvode till förbundsordföranden, styrelseledamöterna, ledamöterna i presidiet, valberedningen och revisorerna
 • Beslut om medlemsavgift för de tre nästkommande åren för de medlemskategorier som anges i § 3.2 samt om lokalföreningens andel av medlemsavgiften
 • Beslut om idéprogram
 • Beslut om funktionsbeskrivning för uppdrag som förtroendevald
 • Val av förbundsordförande
 • Val av tio styrelseledamöter
 • Val av en extern, auktoriserad revisor
 • Val av två förtroendevalda revisorer och en ersättare
 • Val av fem ledamöter till valberedningen

§ 4.1.3.10 Beredningsutskott

Beredningsutskottet ska bestå av fem riksstämmoombud, om möjligt en från varje distrikt, och en representant från förbundsstyrelsen. Vid beredningsutskottets överläggningar deltar sakkunniga från förbundskansliet.

§ 4.1.4 Förbundskonferens

Förbundskonferensen, som inte är ett beslutande organ, syftar till ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte samt diskussioner mellan alla nivåer i organisationen. Konferensen hålls på inbjudan av Förbundsstyrelsen och omfattar, förutom Förbundsstyrelsens ledamöter samt förbundets valberedning och förtroendevalda revisorer, en representant – ordförande eller annan inom styrelsen – från varje ansluten förening.

Förbundsstyrelsen kan begära att Förbundskonferensen i en viss fråga lämnar råd och vägledning för ett beslut. I sådana fall ska råd och vägledning skriftligen noteras och Förbundskonferensen skall utse två närvarande personer att inom tre veckor bestyrka att den skriftliga noteringen överensstämmer med Förbundskonferensens lämnade råd och vägledning.

§ 4.1.5 Distriktskonferens

Distriktskonferensen, som inte är ett beslutande organ, består av de anslutna föreningar som finns inom ett av Riksstämman beslutade distrikt.

Distriktskonferensen syftar till ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte samt diskussioner mellan dels föreningarna i området, dels föreningarna och Förbundet nationellt.

Konferensen planeras av arrangerande förening tillsammans med förbundsstyrelsen minst två månader innan konferensen skall äga rum.

§ 4.2 Bestämmelser om Förbundet nationellt

Förbundet nationellt arbetar på den nationella och internationella nivån.

§ 4.2.1 Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen ska hålla minst fyra protokollförda sammanträden per år. Protokoll från styrelsens sammanträden ska snarast på lämpligt sätt hållas tillgängliga för föreningarna och medlemmarna.

Styrelsen sammanträder på kallelse av Förbundsordföranden eller på begäran av mer än hälften av Förbundsstyrelsens ledamöter.

Förbundsordföranden är mötesordförande. Av Förbundsstyrelsens Arbets- och delegationsordning skall det framgå hur kallelse till styrelsesammanträden skall ske, samt hur ledamot utses till mötesordförande om Förbundsordförande har förhinder att närvara.

För beslutsförhet av Förbundsstyrelsen krävs att minst hälften av ledamöterna plus mötesordförande är närvarande. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande utom vid val då det vid lika röstetal sker skiljeval, om lika röstetal kvarstår avgör lotten.

Mellan Riksstämmorna är Förbundsstyrelsen högsta beslutande organ.

§ 4.2.2 Räkenskaper och revision

Förbundets räkenskapsår är kalenderår.

Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen ska senast den 1 april lämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Nämnda handlingar ska tillsammans med revisionsberättelsen på lämpligt sätt hållas tillgängliga för föreningarna och medlemmarna senast den 30 juni.

Om handlingarna inför ordinarie Riksstämma enligt §
4.1.3.3 ska tillgängliggöras för de anmälda ombuden vid en tidigare tidpunkt, ska dock handlingarna hållas tillgängliga vid denna tidpunkt.

§ 4.3 Gemensamma bestämmelser om anslutna föreningar

§ 4.3.1 Anslutning till Förbundet

För att en förening ska kunna bli ansluten till Förbundet krävs att föreningen antingen på ett årsmöte eller på det konstituerande föreningsmötet beslutar att anta denna stadga som sin egen. Föreningen ansöker om anslutning genom att skicka in ett protokoll från mötet till Förbundskansliet. Förbundsstyrelsen beslutar därefter snarast om anslutningen.

En lokalförening som blivit ansluten ska omedelbart lämna över uppgifter rörande sina medlemmar till Förbundskansliet. Medlemmarna ska betala fastställd medlemsavgift inom en månad och anses inträdda i Förbundet det datum då betalningen tagits emot. I övrigt gäller vad som sägs i § 3.1 andra stycket om förfarandet vid förnyad betalning i tillämpliga delar. Om medlemmen redan helt eller delvis betalt avgift till lokalföreningen för samma tid, kan lokalföreningen och Förbundsstyrelsen komma överens om annan ordning för betalning av det första årets medlemsavgift.

Den som vid anslutningstillfället redan är medlem i en annan ansluten lokalförening kan till Förbundskansliet anmäla att medlemskapet ska flyttas över till den nya föreningen. I den situationen gäller inträdesdagen i den förra föreningen och någon ny avgift ska inte betalas förrän vid nästa förnyelse.

§ 4.3.2 Föreningens namn, verksamhetsområde och säte m.m.

En ansluten förening har på sitt årsmöte eller konstituerande föreningsmöte antagit sitt namn och verksamhetsområde (geografiska område).

Föreningen får på sitt årsmöte, utöver vad som följer av denna stadga, anta de ytterligare föreskrifter som behövs för verksamheten. Av föreningens föreskrifter ska framgå hur föreningens säte fastställs.

Vem som är medlem i en ansluten förening framgår av § 3.

§ 4.3.3 Föreningsföreskrift

Ansluten förening ska ha föreningsföreskrift som antas och ändras av föreningens årsmöte.

Föreningsföreskriften är ett komplement till denna stadga.

§ 4.3.3.1 Innehåll i föreningsföreskrift

Av föreningsföreskriften ska bland annat följande framgå:

 • Hur föreningens säte fastställs.
 • När och hur kallelse till årsmötet ska ske.
 • Antal styrelseledamöter.
 • Vilka uppdrag som väljs särskilt av årsmötet.
 • Mandattid för olika uppdrag.
 • När motion inför årsmöte skall vara styrelsen tillhanda.
 • Eventuella uppgifter, utöver de som anges i denna stadga, som föreningen ska ha och som är i linje med av Riksstämman och Förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning.
 • Regionförening ska ange hur ombud till årsmötet väljs.

§ 4.3.4 Nedläggning av en ansluten förening eller förenings utträde ur förbundet

Om frågan om nedläggning av en lokalförening uppkommer, ska först möjligheten till samgående med annan lokalförening undersökas. Förbundskansliet och berörd Regionförening ska informeras omgående och, om behov finns, vara behjälplig.

Beslut om nedläggning av en ansluten förening ska fattas vid två årsmöten, varav minst ett ordinarie, som sammankallats för att behandla frågan.
Förbundskansliet och – om det gäller en lokalförening – berörd Regionförening ska informeras om tid och plats för mötena minst två veckor i förväg. Representant för Förbundet nationellt och Regionföreningen har rätt att närvara vid mötena med yttrande- och förslagsrätt.

Om en ansluten lokalförening läggs ned utan samgående med annan lokalförening ska föreningens tillgångar överföras till Förbundet nationellt och användas efter beslut av Förbundsstyrelsen till ändamål som gagnar utvecklingen av föreningarnas arbete eller aktiviteter. Tillgångar med särskilt förvaltningsförordnande ska även fortsättningsvis förvaltas i enlighet med givarens eller testators vilja.

Saknas praktiska förutsättningar till sådan förvaltning, ansvarar Förbundsstyrelsen för att nödvändiga beslut och tillstånd söks.

Om en ansluten Regionförening läggs ned ska föreningens tillgångar fördelas bland Regionföreningens anslutna lokalföreningar. Om inga lokalföreningar finns anslutna till Regionföreningen ska föreningens tillgångar överföras till Förbundet nationellt och användas efter beslut av Förbundsstyrelsen till ändamål som gagnar utvecklingen av föreningarnas arbete eller aktiviteter. Tillgångar med särskilt förvaltningsförordnande ska även fortsättningsvis förvaltas i enlighet med givarens eller testators vilja. Saknas praktiska förutsättningar till sådan förvaltning, ansvarar förbundsstyrelsen för att nödvändiga beslut och tillstånd söks.

Vill en ansluten förening träda ur Förbundet krävs 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två årsmöten, varav minst ett ordinarie, som sammankallats för att behandla frågan. Förbundskansliet och – om det gäller en lokalförening – berörd Regionförening ska informeras om tid och plats för mötena minst en månad i förväg. Representant för Förbundet nationellt och Regionföreningen har rätt att närvara vid mötena med yttrande- och förslagsrätt. I direkt anslutning till att beslut om utträde ur Förbundet har fattats, förlorar föreningen rätten att använda Förbundets immateriella tillgångar.

När beslut om nedläggning eller utträde ur Förbundet av en lokalförening har fattats överförs medlemmarna till den närmast belägna lokalförening som är ansluten till Förbundet, eller till den förening som medlemmen meddelar att han eller hon vill tillhöra. Som inträdesdag gäller medlemmens inträdesdag i den gamla föreningen och någon ny avgift ska inte betalas förrän vid nästa förnyelse. En medlem som efter ett utträdesbeslut meddelar förbundskansliet att han eller hon inte vill kvarstå som medlem i organisationen ska omedelbart avregistreras.

§ 4.3.5 Förbundsstyrelsens rätt att begära revision m.m. i ansluten förening

Förbundsstyrelsen har rätt att vid behov företa revision hos anslutna föreningar. Förbundsstyrelsen har också rätt att i särskilda fall tillfälligt överta rätten att teckna en förenings firma. I anslutning till sådant beslut ska Förbundsstyrelsen snarast kalla till ett extra årsmöte i föreningen.

§ 4.4 Bestämmelser om anslutna Regionföreningar

§ 4.4.1 Regionföreningens organisation

En ansluten Regionförening fungerar som ett samarbetsorgan för de anslutna lokalföreningarna inom en eller flera regioner. Föreningen arbetar på regionnivån inom sitt verksamhetsområde. Det högsta beslutande organet i en ansluten Regionförening är årsmötet. Vid årsmötet utses den styrelse som leder verksamheten fram till och med nästa årsmöte samt även valberedning och revisorer för föreningen.

Regionföreningen får ta ut medlemsavgift från lokalföreningarna enligt de grunder som Regionföreningen bestämmer.

§ 4.4.2 Årsmötet

Årsmötet består av lokalföreningarnas valda ombud och styrelsen. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. Styrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt, dock inte rösträtt i frågor som rör den gångna mandattidens förvaltning eller val av revisorer. Föreningens revisorer har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Av Regionföreningens egna föreskrifter ska framgå hur ombud till årsmötet väljs. Endast den som är medlem i föreningen och har betalt fastställd medlemsavgift för innevarande medlemsperiod kan väljas till ombud.

Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad. Extra årsmöte, som ska hållas inom tre månader från det att förutsättningarna är uppfyllda, hålls om minst hälften av lokalföreningarna skriftligen begär det eller om styrelsen beslutar det. När och hur kallelse till årsmöte ska ske ska framgå av föreningens egna föreskrifter.

§ 4.4.2.1 Ärenden

Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande ärenden behandlas:

 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande,
 • Fastställande av röstlängden,
 • Fastställande av föredragningslistan,
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet,
 • Val av justeringspersoner och rösträknare för årsmötet,
 • Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna räkenskapsåret,
 • Föredragning av revisionsberättelse avseende det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om medlemsavgift för kommande år,
 • Beslut om eventuella arvoden,
 • Beslut om budget och verksamhetsplan,
 • Val av styrelseledamöter; av föreningens egna föreskrifter ska framgå antal styrelseledamöter och mandattid samt vilka uppdrag som väljs särskilt av årsmötet,
 • Val av minst en revisor och en revisorsersättare,
 • Val av valberedning,
 • Behandling av inkomna motioner och förslag.

§ 4.4.2.2 Omröstning

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal sker skiljeval, om lika röstetal kvarstår avgör lotten. Val sker med sluten omröstning om någon begär det. Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som är medlem i föreningen och som betalt fastställd medlemsavgift för innevarande medlemsperiod.

§ 4.4.2.3 Motion

Förslag (motion) från lokalförening ska lämnas till styrelsen senast inom den tid som anges i föreningens egna föreskrifter. Enskilda medlemmar kan till sin lokalförening lämna förslag till motion. Styrelsens yttrande över motionen lämnas senast vid årsmötet.

§ 4.4.2.4 Extra årsmöte

Vid extra årsmöte får endast behandlas de frågor för vilka mötet är sammankallat.

§ 4.4.3 Styrelsen

Föreningen bör sträva efter att samtliga lokalföreningar inom verksamhetsområdet ska vara representerade med minst en ledamot.

En regionförenings styrelse ska bestå av minst tre medlemmar. Uppdragen som ordförande, kassör och sekreterare får inte innehas samtidigt av samma person.

Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningens ordförande eller om mer än hälften av ledamöterna begär det. Föreningens ordförande är mötesordförande om inte någon av styrelsens ledamöter utsetts till mötesordförande.

För beslutsförhet av styrelsen krävs att minst hälften av ledamöterna plus mötesordförande är närvarande. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val då det vid lika röstetal sker skiljeval, om lika röstetal kvarstår avgör lotten.

§ 4.4.3.1 Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska:

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • bereda ärenden som ska föreläggas årsmötet,
 • upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för föreningen,
 • i övrigt bedriva en verksamhet och fatta beslut som anges i denna stadga om ändamål och uppgifter.

§ 4.4.4 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet med tillhörande handlingar och styrelsens verksamhets-berättelse ska senast den 1 mars lämnas till revisorerna för granskning.

Revisorerna ska löpande granska styrelsens verksamhet och räkenskaper samt lämna en revisionsberättelse till årsmötet.

§ 4.4.5 Underlag till Förbundet

Regionföreningen ansvarar för att de handlingar som Förbundsstyrelsen vid var tid efterfrågar inkommer till Förbundskansliet.

Undertecknade handlingar som ligger till grund för ansökan om statsbidrag, skall vara Förbundskansliet tillhanda senast den 31 maj.

Förbundsstyrelsen äger rätt att ta ut avgift från Regionföreningen om efterfrågade handlingar ej varit Förbundskansliet tillhanda vid beslutad tidpunkt.
Förbundsstyrelsen beslutar vid var tid om nivå på avgiften.

Förbundsstyrelsen äger rätt att begära ekonomisk kompensation från Regionföreningen om Förbundet gått miste om bidrag, exempelvis statsbidrag, på grund av att Regionföreningen ej tillhandahållit efterfrågade handlingar till Förbundskansliet i tid.

§ 4.5 Bestämmelser om anslutna Lokalföreningar

§ 4.5.1 Lokalföreningens organisation

En ansluten lokalförening arbetar på den lokala nivån inom sitt verksamhetsområde. Finns ingen Regionförening kan lokalföreningen även arbeta på den regionala nivån.

Det högsta beslutande organet i en ansluten lokalförening är årsmötet. Vid årsmötet utses den styrelse som leder verksamheten fram till och med nästa årsmöte samt även valberedning och revisorer för föreningen.

§ 4.5.2 Årsmötet

Vid årsmötet har varje medlem, som betalt fastställd medlemsavgift för innevarande medlemsperiod, en röst, som inte får avläggas genom fullmakt. Den som inte fyllt 15 år kan företrädas av sin vårdnadshavare.

Ordinarie årsmöte hålls senast under mars månad. Extra årsmöte hålls om minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det eller om styrelsen beslutar det. När och hur kallelse ska ske ska framgå av föreningens egna föreskrifter.

§ 4.5.2.1 Ärenden

Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande ärenden behandlas:

 • Fråga om mötets behöriga utlysande,
 • Fastställande av röstlängden,
 • Fastställande av föredragningslistan,
 • Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna räkenskapsåret,
 • Föredragning av revisionsberättelse avseende det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om eventuella arvoden,
 • Beslut om budget och verksamhetsplan,
 • Val av styrelseledamöter; av föreningens egna föreskrifter ska framgå antal styrelseledamöter och mandattid samt vilka uppdrag som väljs särskilt av årsmötet,
 • Val av minst en revisor och en revisorsersättare,
 • Val av valberedning,
 • Behandling av inkomna motioner och förslag.

§ 4.5.2.2 Omröstning

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal sker skiljeval, om lika röstetal kvarstår avgör lotten. Val sker med sluten omröstning om någon begär det. Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som är medlem i föreningen och som betalt fastställd medlemsavgift för innevarande medlemsperiod.

§ 4.5.2.3 Motion

Förslag (motion) från enskild medlem ska lämnas till styrelsen senast inom den tid som anges i föreningens egna föreskrifter. Styrelsens yttrande över motionen lämnas senast vid årsmötet.

§ 4.5.2.4 Extra årsmöte

Vid extra årsmöte får endast behandlas de frågor för vilka mötet är sammankallat.

§ 4.5.3 Styrelsen

En lokalförenings styrelse ska bestå av minst tre medlemmar. Uppdragen som ordförande, kassör och sekreterare får inte innehas samtidigt av samma person.

Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningens ordförande eller om mer än hälften av ledamöterna begär det. Föreningens ordförande är mötesordförande om inte någon av styrelsens ledamöter utsetts till mötesordförande.

För beslutsförhet krävs att minst hälften av ledamöterna plus mötesordförande är närvarande. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val då det vid lika röstetal sker skiljeval, om lika röstetal kvarstår avgör lotten.

§ 4.5.3.1 Styrelsen uppgifter

Styrelsen ska:

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • bereda ärenden inför årsmötet,
 • upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för föreningen,
 • i övrigt bedriva en verksamhet och fatta beslut i frågor som anges i denna stadga om ändamål och uppgifter, med särskild uppmärksamhet på medlemsnära verksamhet och medlemsrekrytering.

§ 4.5.4 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet med tillhörande handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska senast tre veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna för granskning.

Revisorerna ska löpande granska styrelsens verksamhet och räkenskaper samt lämna en revisionsberättelse till årsmötet.

§ 4.5.5 Underlag till Förbundet

Lokalföreningen ansvarar för att de handlingar som Förbundsstyrelsen vid var tid efterfrågar inkommer till Förbundskansliet.

Undertecknade handlingar som ligger till grund för ansökan om statsbidrag skall vara Förbundskansliet tillhanda senast den 30 april.

Förbundsstyrelsen äger rätt att ta ut avgift från lokalföreningen om efterfrågade handlingar ej varit Förbundskansliet tillhanda vid beslutad tidpunkt.
Förbundsstyrelsen beslutar vid var tid om nivå på avgiften.

Förbundsstyrelsen äger rätt att begära ekonomisk kompensation från lokalföreningen om Förbundet gått miste om bidrag, exempelvis statsbidrag, på grund av att lokalföreningen ej tillhandahållit efterfrågade handlingar till Förbundskansliet i tid.

§ 4.6 Avslutande bestämmelser och övergångsbestämmelser

§ 4.6.1 Tvist

Tvist angående tolkningen av denna stadga eller av riksstämmobeslut hänskjuts till Förbundsstyrelsen som har tolkningsföreträde fram till nästkommande Riksstämma.

§ 4.6.2 Stadgeändring

För ändring av denna stadga krävs beslut av Riksstämman med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 4.6.3 Upplösning av Förbundet

För upplösning av Förbundet krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande Riksstämmor, varav minst en ordinarie, som hålls med minst tolv månaders mellanrum.

Vid en upplösning av Förbundet ska Förbundets tillgångar tillfalla ändamål som syftar till att förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och att bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. Riksstämman beslutar om hur detta ska ske.

§ 4.6.4 Regler om ikraftträdande

Denna staga börjar gälla den 1 juni 2021.

§ 4.6.4.1 Riksstämman 2018

Medlem som per den 31 oktober 2018 innehade dåvarande medlemskategorin ”familjemedlem” och som tecknat någon av förbundets medlemsförsäkringar före den 1 november 2018 har fortsatt tillgång till denna medlemsförmån t.o.m. den 31 december 2021, om övriga försäkringsvillkor är uppfyllda. För att ha fortsatt tillgång till denna medlemsförmån fr.o.m. den 1 januari 2022 behöver medlemmen byta till Huvudmedlemskap.

Senast uppdaterad 30 oktober 2023