Bli medlem Ge gåva

Organisation

Riksstämman

Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart tredje år. Ombuden från de anslutna regionföreningarna utses proportionellt utifrån medlemsantal och anslutna föreningar.

Under riksstämmas bestäms inriktningen på organisationens verksamhet de tre kommande åren. Riksstämman beslutar även om idéprogram, ledamöter till förbundsstyrelsen och behandlar inkomna motioner.

Nästa riksstämma genomförs 2024.

Förbundsstyrelsen

Det är förbundsstyrelsen som leder Diabetesförbundets arbete mellan riksstämmoåren. Styrelsen består av 10 ledamöter och en förbundsordförande. Styrelsen håller minst fyra protokollförda möten varje år. Mandattiden för förbundsstyrelsen är tre år och den nuvarande styrelsen sitter fram till riksstämman 2024.

Förbundsstyrelsens uppgift är att verkställa de beslut som fattats på riksstämman och att leda organisationen mellan riksstämmoåren.

Presidiet

Presidiet består av tre personer i förbundsstyrelsen som arbetar på delegation av densamma. Presidiet arbetar framförallt med att bereda ärendena inför varje möte med förbundsstyrelsen.

Förbundskansliet

Förbundskansliet ligger i Johanneshov, söder om Stockholm, och leds av en kanslichef som är tillsatt av förbundsstyrelsen. Personalen vid förbundskansliet arbetar bland annat med:

  • att verkställa beslut från riksstämman och förbundsstyrelsen
  • ge service till medlemmar och lokalföreningar 
  • att arbeta intressepolitiskt 
  • ge ut tidningen Allt om Diabetes 
  • genomföra informationsinsatser 

Lokal- och regionföreningar

Diabetesförbundets medlemmar är organiserade i drygt 80 lokala diabetesföreningar och 19 regionföreningar runt om i Sverige.

Lokalföreningarna bedriver i varierande omfattning intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga frågor på kommunal nivå samt erbjuder en sådan verksamhet som efterfrågas av människor med diabetes och/eller deras närstående.

Regionföreningarna fungerar som ett samarbetsorgan för de lokala diabetesföreningar som finns anslutna till Regionföreningen. Regionföreningarnas uppgift är att:

  • bedriva intressepolitiskt arbete gentemot Regionerna (fd landsting)
  • bedriva verksamhet som de anslutna föreningarna beslutar bedriva genom den gemensamma regionföreningen 

Ung Diabetes

Ung Diabetes är ett råd inom Svenska Diabetesförbundet som bedriver verksamhet för unga medlemmar mellan 15-30 år. Ung Diabetes leds av en ordförande som tillsammans med övriga rådsmedlemmar och aktiva medlemmar arbetar för att sprida information, inspiration, stöd och skapa gemenskap för unga med diabetes.

Senast uppdaterad 31 januari 2022