Bli medlem Ge gåva

Idéprogram

Svenska Diabetesförbundets idéprogram, som beslutas av riksstämman, uttrycker föreningarnas och det centrala förbundets gemensamma ambition med fokus på åren 2021-2024. Idéprogrammet omfattar de gemensamma frågor och mål som vi tillsammans arbetar med och lägger extra vikt vid de kommande åren. Idéprogrammet utgör också grunden för förbundets årliga verksamhetsplanering, där aktuella frågor och aktiviteter anges.

För ett friskt liv med och en framtid utan diabetes!

Svenska Diabetesförbundet är ett unikt förbund. Vi vet hur det är att leva med diabetes. Våra medlemmar, vår samlade kunskap och vårt engagemang gör oss till en självklar röst i frågor som rör livet med diabetes. Som rikstäckande diabetesorganisation kan vi påverka på många nivåer i samhället. Det gör oss unika.

Idéprogrammet, som beslutas av riksstämman, uttrycker föreningarnas och det centrala Diabetesförbundets gemensamma ambition med fokus på åren 2021-2024.

Idéprogrammet omfattar de gemensamma påverkansfrågor som vi tillsammans arbetar med och lägger extra vikt vid de kommande åren. Idéprogrammet ska vara grunden för levande diskussion bland alla oss som är engagerade i diabetesfrågor och särskilt av oss som är engagerade i vårt förbund!

Våra påverkansstrategiska utgångspunkter

 • Vi gör det lättare att leva med diabetes genom att öka kunskapen omdiabetes i samhället och till möjliga vägar för ett bra liv med diabetes.
 • Vi är en stark opinionsbildare vad gäller diabetes och får genomslag ifrågor som rör personer med diabetes, deras livskvalitet och villkor isamhället.
 • Vi arbetar långsiktigt med vårt påverkansarbete, utifrån faktabaseraddiabeteskunskap och våra medlemmars förtroende.

För att nå målen med vårt påverkansarbete arbetar vi

 • genom vår medlemsorganisation - nationellt, regionalt och lokaltgentemot beslutsfattare och makthavare på respektive nivå.
 • med gemensam planering, genomförande och uppföljning av vårapåverkansinsatser så att vi kan berätta för våra medlemmar ochomvärlden vad vi gör och åstadkommer.
 • med samarbetspartners där vi ser att vår gemensamma kraft ochkapacitet blir större än om vi arbetare enskilt.

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

Diabetes är en folksjukdom som drabbar många och som påverkar hela vårt samhälle. Som kunskapsspridande medlemsorganisation ska Diabetesförbundet bidra till att höja kunskapsnivån om hur det är att leva med diabetes, så att makthavare och beslutsfattare ökar sin kunskap om sjukdomen och förstår hur den påverkar livet för den enskilde och samhället i stort. Genom ökad kunskap kan vi såväl motverka fördomar och diskriminering som skapa förutsättningar att nå större framgång i vårt intressepolitiska arbete.

Inför åren 2021-2024 har vi definierat fyra områden som är särskilt viktiga i Diabetesförbundets intressepolitiska arbete:

1. Jämlik diabetesvård

Alla som lever med diabetes ska ha rätt till en god och likvärdig diabetesvårdoavsett kön, bostadsort, utbildning, funktionsnedsättning, etnisk ellerreligiös tillhörighet, sexuell läggning eller ekonomiska förutsättningar. Detinnebär att behandling, bemötande och tillgång till vårdpersonal, hjälpmedeloch förbrukningsartiklar ska vara jämlik och utgå från individens behov.

Diabetesförbundet arbetar särskilt för:

 • att all diabetesvård ska utgå ifrån Socialstyrelsens riktlinjer.
 • att fler frågor som rör diabetesvården lyfts upp på nationell nivå –exempelvis styrning, ekonomi och hur man bedömer individens behov.
 • att vårdens resultat ska redovisas öppet och därigenom kan jämföras,utvärderas och utvecklas.
 • att patientavgifterna för vården ska vara låga och lika över landet, motbakgrund av de stegrande kostnader för individen med fler och fler intygsom krävs, exempelvis gällande körkort.

2. Individ- och kunskapsbaserad diabetesvård

Det är den enskilde individens förutsättningar, medicinska behov ochlivskvalitet som ska vara styrande i utformningen av hens vård.Diabetesvården ska vara baserad på aktuell och beprövad kunskap, varasäker och tillgänglig. Diabetesvården ska även ge individen förutsättningaratt ta ansvar för sin egenvård.

Diabetesförbundet arbetar särskilt för:

 • att barn och unga med diabetes får ett bra bemötande i vården och attförutsättningarna för deras delaktighet i planering och beslut som berördem själva ökar.
 • att äldre med diabetes och deras anhöriga känner trygghet i att personali hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboende har bra utbildning och godkunskap i behandling och vård av diabetes.
 • att människor med diabetes får rätt förutsättningar och utbildning för attsköta sin egenvård och ta sitt ansvar för sjukdomen. Det omfattar tillexempel stöd kring vilken kost som kan vara lämplig.
 • att behandling med läkemedel och hjälpmedel i första hand värderasutifrån dess effekter på individens blodsocker och livskvalitet och i andrahand utifrån dess effekter på samhällsekonomin.
 • att behandling ska ske ur ett helhetsperspektiv, med hänsyn såväl tillindividens fysiska som psykiska hälsa.

3. Jämlik omvårdnad av personer med diabetes

Personer med diabetes blir idag, något Diabetesförbundet är myckett acksamma för, äldre än någon gång tidigare i historien. Det ställer emellertid allt högre krav på en god omvårdnad av personer med diabetes, särskilt inom äldreomsorgen.

Diabetesförbundet arbetar särskilt för:

 • att motverka ojämlik bedömning av biståndsbehov för personer med diabetes i kommunerna.
 • att äldre med diabetes och deras anhöriga känner trygghet i att personali hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboende har bra utbildning och godkunskap i behandling och vård av diabetes och skillnader i vård och omsorg mellan personer som har typ 1 och typ 2.

4. Villkor och rättigheter i samhället

Människor som lever med diabetes ska bemötas jämlikt och respektfullt vid kontakt med myndigheter, vårdgivare, offentliga institutioner,försäkringsgivare och övrig omgivning. Inga onödiga hinder eller begränsningar ska stå i vägen för ett så normalt liv som möjligt. Diskriminering, särbehandling eller uteblivet lagstadgat stöd är aldrig acceptabelt.

Diabetesförbundet arbetar särskilt för:

 • att barn och unga med diabetes och deras föräldrar ska känna attskolan/förskolan ger rätt stöd så att alla kan känna trygghet när barnen vistas där.
 • att de medicinska kraven samt synkraven för körkortsinnehav baseras på aktuell och relevant forskning, samt utveckling av metoder för att människor med diabetes ska få en individuell och rättvis bedömning av sin körförmåga.
 • att människor med diabetes ska ha samma rätt till försäkringsskydd som friska personer har, eller har möjlighet till.

Samarbeten med andra aktörer för att Diabetesförbundet ska göra ännu mer skillnad!

Diabetesförbundet samarbetar med andra aktörer i en mängd olika frågor och på olika nivåer i organisationen där vi ensamma inte har möjlighet att göra den skillnad som vi önskar. Vi är noggranna med att våra samarbeten stärker vår möjlighet att sprida kunskap om diabetes till allmänheten och ökar engagemanget för diabetesfrågorna, samtidigt som vi värnar om vår integritet och medlemmarnas bästa.

Under 2021-2024 är följande aktörer och nätverk av särskild betydelse för oss:

Nationella Diabetesteamet (NDT)
I vårt samarbete inom ramen för Nationella Diabetesteamet är vår roll att lyfta upp och representera patientperspektivet. Tillsammans är teamet en stark opinionsbildare.

Nationell arbetsgrupp för diabetes (NAG-D)
Inom ramen för den nationella arbetsgruppens arbete verkar vi för en jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Tillsammans med experter inom diabetesvården för vi in patientperspektivet arbetsgruppen.

Nationella Diabetesregistret och Swediabkids
Diabetesförbundet ingår i styrgruppen för flera kvalitetsregister inom diabetesområdet, däribland Nationella Diabetesregistret och Swediabkids. Tillsammans verkar vi för att ytterligare förbättra möjligheterna för enskilda individer att ta del av, förstå och kunna jämföra diabetesvårdens resultat. Vi arbetar också med att föra in frågor om livskvalitet som en viktig parameter i registren.

Internationella Diabetesfederationen (IDF)
IDF är en respekterad och viktig samarbetspartner på det internationella planet. Inom IDF Europa bedrivs ett betydande påverkansarbete gentemot bl.a. EU i viktiga frågor. Samarbetet med de nordiska systerorganisationerna är särskilt viktigt för Svenska Diabetesförbundet och dess verksamhet.

Funktionsrätt Sverige
I samverkan med andra nationella funktionsrättsförbund arbetar Diabetesförbundet för att lyfta gemensamma frågeställningar samt deltar i remissarbete, nätverk, forum och projekt.

Referensgrupper
Diabetesförbundet bjuds ofta in till olika referensgrupper för att framföra patientperspektivet. Exempel på dessa är Läkemedelsverket, Tand- och Läkemedelsförmånsverket samt Transportstyrelsen.

Stöd till forskning genom Diabetesfonden

Sist men inte minst, vårt stöd till forskning kring diabetes. Diabetesforskningen är avgörande för hur förutsättningarna att leva med diabetes ser ut i framtiden. Genom Svenska Diabetesförbundets forskningsfond – Diabetesfonden vill vi vara med och påverka förutsättningarna i rätt riktning. Vi tror att visionen om en framtid utan sjukdomen är möjlig, men mycket arbete återstår. Därför är Diabetesfondens finansiella stöd, såväl som Diabetesförbundets kontakt med forskare viktiga för att stödja svensk diabetesforskning och ge framtidshopp till våra medlemmar.

Senast uppdaterad 22 september 2021