Bli medlem Ge gåva

Arvoden för förtroendevalda

Förbundsstyrelsens arvode

Arvodena i Diabetesförbundet har antagits av riksstämman 2021 och gäller fram tills nästkommande riksstämma 2024. Ersättningen är knutet till inkomstbasbeloppet.

Följande arvoden avser 2022 års inkomstbasbelopp:

 • Ordförande (heltid)
  100% av inkomstbasbeloppet per månad
  71 000 kronor/månad

 • Ledamöter i presidiet
  55% av inkomstbasbeloppet per år
  38 500 kronor/år

 • Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
  30% av inkomstbasbeloppet per år
  21 300 kronor/ år

 • Förtroendevalda revisorer samt revisorsersättare
  20% av inkomstbasbeloppet per år
  14 200 kronor per år

 • Sammankallande i valberedningen
  9% av inkomstbasbeloppet per år
  6 390 kronor/år

 • Övriga ledamöter i valberedningen
  7% av inkomstbasbeloppet per år
  4 970 kronor/år

Dagarvode utges till förtroendevalda, utom förbundsordföranden, vid uppdrag för Diabetesförbundets räkning samt resor med anledning härav, som beslutats av Förbundsstyrelsen eller med stöd av given delegation. Uppdragen kan som exempel avse sammanträden, förrättningar, representation eller deltagande i konferenser, studie- eller utbildningskurser.
Dagarvode utgår med 100 kronor per timma, dock maximalt 800 kronor per dag, för tiden som tas i anspråk för uppdraget. Dagarvode utges inte för t.ex. förberedande arbete, som ingår i grundarvodet.

Diabetesfonden

Fonden är en egen juridisk person, en stiftelse, som har en egen styrelse. Arvoden i Diabetesfonden finns att läsa på fondens hemsida www.diabetesfonden.se.

Senast uppdaterad 18 januari 2022