Bli medlem
Forskning

Skrivelser, remisser och öppna brev

Svenska Diabetesförbundet arbetar aktivt med att påverka beslutsfattare, bland annat genom att besvara remisser, skriva yttranden och öppna brev. Här kan du läsa och ta del av våra remissvar och skrivelser i frågor som är särskilt angelägna för oss.

2021

 

2021-11-17

Remisssvar VAB för vårdåtgärder i skola (SOU 2021:41)

2021-11-03
Remissvar Tillgänglighetsdelegationens delbetänkande

2021-09-28
Remissvar: Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)

2021-09-28
Remissvar: Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

2021-02-15
Synpunkter på VAB-utredningen

2021-02-15
Synpunkter på Socialstyrelsens utredning: Anhöriga till barn med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar

2019

2019-05-10
Remissvar: Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89) Dnr S2019/00100/FS

2017

2017-06-07
Remissvar: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) Diarienummer S2017/01576/FS

2017-04-04
Remissvar: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Dnr 1.1-2016-005861

2017-03-28
Remissvar: Nationell läkemedelslista. Diarienummer S2017/00117/FS 

2017-01-11
Remissvar: Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna. Diarienummer S2016/07117/SF

2016

2016-10-20

Öppet brev

2016-06-13
Svenska Diabetesförbundets remissvar angående: Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

2016-04-05
Remiss: Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) Dir S2015/08100/FS

2016-04-04
Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa, SOU 2015:98. Diarienummer S2015/07487/FS

2016-03-07 
Remiss om organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) med diarienummer 52015/06250/F

2016-02-25
Remiss om Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

2015

2015-11-30
Remissvar angående:Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Diarienummer S2015/04694/FST

2015-10-16
Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – rapport från Läkemedelsverket. Socialdepartementets diarienummer S2011/8290/FS

2015-06-09
Sedd, hörd, och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

2015-03-09
Remissvar ang Kostnadsfria läkemedel för barn (dnr S2014/8108/FS)

2014

2014-12-01
Remissvar Promemorian Vissa skollagsfrågor- del 2

2014-11-06
Remissvar SOU 2014 23 Rätt Information på rätt plats i rätt tid

2014-11-03
Brev angående uppvaktning av utbildningsminister Gustav Fridolin, när det gäller barn och unga med typ 1-diabetes i förskola och skola.

2014-10-28
Läkemedel för särskilda behov, SOU 2014:20

2014-10-15
Remissvar angående Målnivåer för diabetesvård

2014-10-07
Remissvar SiS remiss 12412_ ftSS 872500 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Svar på SIS-remiss 12412, Kvalitet i äldreboende (blankett)

2014-09-19
Nationella Riktlinjer Diabetesvård – stöd för styrning och ledning. Preliminär version

2014-06-19
Remissvar En samlad kunskapssyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

2014-06-16
Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

2014-06-05
Remissvar angående:Förslag till Livsmedelsverkets föreskrifter baserade på Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation 182/2014

2014-04-29
Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2). Diarienummer S2014/420/FST

2014-01-17
Remissvar angående Remiss om Promemorian Vissa skollagsfrågor–del 1

2013

2013-11-04
Remissvar_SOU 2013_44  Ansvarsfull hälso-och sjukvård

2013-10-16
Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik

2013-10-07
Remissvar angående Privata utförare – kontroll och insyn SOU 2013:53

2013-09-25
Remissvar om arbetshjälpmedel och försäkringsskydd

Remissvar Delbetänkande Rätt information

2013-09-10
Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna _SOU 2013_23

2013-08-26
Synpunkter på Vägledning för Elevhälsan. Dnr 3.1- 35372/2013

Synpunkter på Vägledning för barnhälsovården. Dnr 3.1- 35397/2013

2013-08-13
Remissvar Skolplattformen

2013-08-12
Remiss avseende Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning Dnr 36504/2012

2013-05-30
Patientlag – Delbetänkande av Patientmaktsutredningen (SOU 2013:2)

2013-02-24
Pris tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden SOU:2012:75

2013-02-22
Synpunkter inför TLV,s omprövning av subventionen för bärsystem

2013-01-22
Remissvar avseende utvärdering av dostjänsten, Dnr 589:2012/521030

2012

2012-10-29
Remiss av betänkandet SOU 2012:42 Bättre behörighetskontroll- Ändringar i förordningen över hälso- och sjukvårdspersonal (2006:196)

2012-10-20
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för invitro-diagnostik samt ändringar av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och (EG) nr 1223/2009

2012-10-10
Angående Socialstyrelsens svar på Svenska Diabetesförbundets skrivelse rörande användning av läkemedlet Avastin för ögonbruk (Ert dnr 3.2-3375/2012)

2012-09-24
Remissyttrande över Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria Dnr:6.1-34035/2012

2012-09-20
Remissyttrande över slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU2012:33) och Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek

2012-09-14
Remissvar angående Ds 2012:13 Ny bibliotekslag

2012-06-27
Remissvar avseende Ds 2012:12 En taltidningsverksamhet.

Remissvar angående Ds 2012:16 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU- Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan.

2012-04-02
Remissvar angående TLVs: omprövning av subventioen för insulinpumpar och tillbehör. 

2012-01-16
Anmälan enligt patientsäkerhetslagen till Socialstyrelsen.

2012-01-13
Dags att se över statsbidraget till funktionshinderorganisationer. Brevet har skickats till:
Carin Jämtin, partisekreterare (S)
Elisabeth Svantesson, finansutskottet (M)
Isabella Jernbeck, socialutskottet (M) 

2011

2011-11-08
Remissvar angående Ds 2011:32 Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation. 

2011-10-17
Remissvar angående förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förskrifter och allmänna rås (2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel mm, dnr 2794/2011.

2011-09-05 
Remiss angående förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre. Dnr 5.1 - 6533-2011.

2011-08-15 
Behåll den statliga subventionen av insulinpumpar. Öppet brev till Socialminister Göran Hägglund, Riksdagens ledamöter, ordförande Kenneth Johansson och vice ordförande Lena Hallengren Socialutskottet, Generaldirektören Gunilla Hult-Backlund TLV, Direktör Göran Stiernstedt SKL. 

2011-06-20 
Öppet brev till barn- och äldreminister Maria Larsson. Angående frågan om förnyelse av vårdbidragets regelverk. 

2011-04-28
Remissvar angående. Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, m.m.

2011-03-28
Remissvar angående begrepp inom nutrtionsområdet, Socialstyrelsen (Dnr 6.8-9567/2011).

2011-03-24
Remissvar angående föräldraledighetsdirektivet

2011-03-08 
Remissvar angående begrepp för god palliativ vård, Socialstyrelsen (Dnr 6.8-2259/2011).

2011-03-29
Remissvar angående Tredje steget i tandvårdsreformen, Socialdepartementet (Ds 2010:42).

2010

2010-06-17
Remissvar ang. Körkort

2010-05-07
Remissyttrande angåender regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84). 

2010-03-30
Remissvar ang. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58)
.

2012-03-05
Remissvar på Försäkringskassans kunskapsöversikt - handikappersättning och vårdbidrag dnr 45662-2006

2009

2009-09-09
Remissvar angående. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (DS 2009:25)

2009-09-03
Remissvar ang Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009.

2009-04-08
Synpunkter på betänkande Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras? SOU 2008:117.

2009-03-19
Remissvar på remiss angående yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen, SOV 2008:112
.

2009-01-21
Remissvar ang Europaparlamentets och rådets förslag till direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation KOM (2008)819.

2008

2008-10-24
Synpunkter på diskussionsunderlag till nationella indikationer för "God vård", Socialstyrelsen
.

2008-10-24
Yttrande över betänkande från Värdighetsutredningen "Värdigt liv" inom äldreomsorgen (SOU 2008:51)
.

2008-10-17
PM Etisk bedömning av nya metoder i vården Ds 2008:47.

2008-09-05
Yttrande över PM om ändringar i lagen om läkemedelsförteckning mm, Ds 2008:58.

2008-04-24
Yttrande över förslag från Europadepartementets och rådets förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna.

2008-04-10
Yttrande över betänkande Omreglering av apoteksmarknaden SOU 2008:4.

2007

2007-12-21
Nationella Riktlinjer – Kvalitetsindikatorer - God vård
. Synpunkter från Svenska Diabetesförbundet
.

2007-03-07
Remissyttrande föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort, TR65A 2006:19692
.

2007-02-20
Yttrande till Socialdepartementet angående Patientdatalag, SOU 2006:82.

2006

2006-12-19
Skrivelse till socialministern angående nya direktiv till utredningen om Apoteksmonopolet
.

2006-11-08
Yttrande till Socialstyrelsen om föreskrifter för förskrivning av förbrukningsartiklar, Dnr 50-3438/2006
.

2005

2005-03-14
Skrivelse till socialdepartementet om obligatoriskt deltagande i kvalitetsregistren.

Äldre remissvar och skrivelser finns i vårt diarie. Vänligen kontakta Diabetesförbundets sekreterare för äldre skrivelser och remissvar. 

Senast uppdaterad 22 november 2021