Bli medlem
Ge en gåva

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2021

PROTOKOLL 1 (3)

ÅRSMÖTE

2021-04-14

Plats, Kansliet, Skepparegatan 5 A, vån. 4, Sundsvall

Närvarande: Enligt röstlängden deltog 6 medlemmar digitalt, 1 medlem via telefon och 5 medlemmar fysiskt.

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Jan-Åke Vesterlund hälsar de närvarande välkomna till kvällens årsmöte och förklarar mötet öppnat. Härefter höll mötet en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.

2. FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Enligt stadgarna skall inbjudan till årsmöte skickas ut 30 dagar före mötet. Inbjudan skickades ut redan 2021-02-21 varför mötet ansåg att årsmötet behörigt utlysts.

3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Den föreslagna dagordningen godkändes.

4. VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

a) Till ordförande för årsmötet valdes Jan -Åke Vesterlund

b) Till sekreterare för årsmötet valdes Bengt Svensk

c) Till protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet utsågs Mikael Stenberg och Anja Sjödin.

5. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Då samtliga närvarande på årsmötet antecknats i röstlängden fastställdes denna.

6. STYRELSENS VERKSAMHETS- OCH EKONOMISKA BERÄTTELSE FÖR 2020

a) Styrelsens berättelse

Ordförande går igenom styrelsens verksamhetsberättelse. Årsmötet beslutar därefter att lägga berättelsen med godkännande till handlingarna.

b) Ekonomisk berättelse

Ordförande går igenom och redovisar den ekonomiska berättelsen. Årsmötet beslutar därefter att lägga den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.

7. REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelsen genomgicks och lades därefter med godkännande till handlingarna.

8. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN

Efter förslag från revisorn, beslutar mötet att den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. FASTSTÄLLADE AV LOKALA FÖRESKRIFTER

Inga förslag till ändring av föreningens lokala föreskriver fanns varför punkten lämnades.

10. VERKSAMHETSPLAN OCH FASTSTÄLLANDE AV BUDGET

Verksamhetsplan och budget för 2021 godkändes och fastställdes av årsmötet.

11. BESLUT OM ARVODEN, RESEERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR

Föreslås att ersättningar för 2021 avseende arvoden, reserättningar och övriga ersättningar föreslås vara oförändrade jämfört med 2020, d v s arvoden högst 999 kr till styrelsemedlemmar som är med på minst 50 % av styrelsemötena under året samt till föreläsare. Föreslås även att 999 kr skall utgå till revisor och valberedningens ordförande.

Föreslås att reseersättning utgår för resor till och från olika aktiviteter, dock ej till styrelsemöten, med 18.50/mil enligt Skattemyndighetens bestämmelse för skattefri ersättning. I övrigt ersätts utgifter för inköp beslutade av styrelsen, enligt lämnade kvitton på gjorda utlägg.

Årsmötet godkänner styrelsens förslag.

12. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG

Inga motioner eller förslag hade inkommit till föreningen.

13. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Föreslås att styrelsen ska vara 7 ledamöter inkl. ordförande. Årsmötet beslutar enligt förslaget.

14. VAL

a) Val av ordförande för 1 år

Till ordförande för 1 år valdes Jan-Åke Vesterlund genom omval.

b) Val av fyra ordinarie ledamöter för 2 år

Till ordinarie ledamöter för en tid av 2 år valdes Sture Westberg, Bengt Svensk, Karin Nylén och Mats Gottvall, samtliga genom omval.

c) Val av kassör för 2 år

Till kassör för en tid av två år valdes Sture Westberg genom omval.

d) Val av två suppleanter för 1 år

Till suppleanter för en tid av 1 år valdes:

Sara Persson, omval

Christer Nilsson, nyval

e) Val av revisor för 1 år

Till revisor för en tid av 1 år valdes Per Söderlund genom omval.

f) Val av revisorssuppleant

Uppdraget som revisorssuppleant är tillsvidare vakant.

g) Val av valberedning

Årsmötet uppdrag till styrelsen att under året försöka få fram personer till en valberedning. Som hjälp i valarbetet utsågs Sten Sandin.

15. NOMINERINGAR TILL LÄNSDIABETESFÖRENINGENS STYRELSE

Till Västernorrlands länsdiabetesförenings styrelse föreslår mötet nominera följande:

Jan-Åke Vesterlund till ordförande

Cathrine Svensk, ordinarie ledamot och

Birgitta Naapanki till suppleant

Årsmötet beslutar i enlighet med förslagen.

16. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden fanns att avhandla.

17. AVTACKNING

Ingen avtackning fanns att genomföra.

18. ÅRSMÖTETS AVSLUTANDE

Efter genomgången dagordning tackar ordförande de närvarande för visat intresse, och förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Bengt Svensk

Justeras

Jan-Åke Vesterlund Mikael Stenberg

Anja Sjödin

Senast uppdaterad 17 maj 2021