Bli medlem Ge gåva

Årsmöte

SKELLEFTEÅ DIABETESFÖRENING

INBJUDER TILL

ÅRSMÖTE

ONSDAGEN DEN 17 MARS 2021, KL 18.30

Plats: Digitalt

PROGRAM

Årsmötesförhandlingar

 

Anmälan senast 10 mars till

Kurt Gärtner, 070-573 91 17 mail: kurt.gartner@hotmail.com

Vanja Lövgren 0910-191 54, 070-621 91 54

OBS!  Medtag bifogad dagordning (se detta blads baksida).

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och budget lämnas ut på årsmötet. 

VÄLKOMNA!!!

 

Inbetalningskortet för medlemsavgiften skickas separat direkt från Diabetesförbundet när det blir aktuellt att förnya Ditt medlemskap. 

 

Lämna gärna din mailadress till

kurt.gartner@hotmail.com eller gradins@live.se

så kan du få information om aktiviteter mm löpande under året.

Kom ihåg att notera att Du tillhör Diabetesföreningen så att du kommer med i rätt utskickslista!

Skellefteå Diabetesförening

Föredragningslista vid årsmöte 2021

1.      Årsmötets öppnande

2.      Val av mötesordförande

3.      Val av mötessekreterare

4.      Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

5.      Godkännande av årsmötets behöriga utlysande

6.      Godkännande av föredragningslistan

7.      Fastställande av röstlängd

8.      Parentation

9.      Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för 2020

10.  Revisionsberättelse

11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Beslut om bil- och omkostnadsersättningar

13.  Behandling av inkomna motioner och förslag

14.  Fastställande av lokalföreningens medlemsavgifter för 2021
a) Medlem med tidning
b) Medlem utan tidning
c) Familjemedlem

15.  Fastställande av verksamhetsplan och budget 2021

16.  Val

Två styrelseledamöter 2 år

Två ersättare 1 år

En revisorsersättare 1 år

En ersättare i länsföreningen 1 år

Två ombud till länsföreningens årsmöte 1 år

En representant i RÅFF 1 år

En ledamot i ABF 1 år

Två eller tre ledamöter i möteskommittén 2 år

17.  Val av valberedning

18.  Övriga frågor

19.  Årsmötets avslutning

Senast uppdaterad 10 februari 2018