Bli medlem Ge gåva

Föreningsföreskrifter

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är: Diabetesföreningen i Örebro MO

och har sitt säte i Örebro

Föreningens verksamhetsområde är inom Örebro kommun

Föreningens organisationsonummer är 1801

§ 2 Tillhörighet

Diabetesföreningen i Örebro MO är ansluten till svenska diabetesförbundet och ingår i Diabetesföreningen inom Örebro län

 

§ 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är Årsmöte ,extra årsmöte och styrelsen

§ 4 Årsmöte

a)Kallelse till årsmöte skickas ut senast 30 Dagar före årsmötet. Kallalse skall ange Dag Tid och Plats för årsmötet. I kallelsen skall föredragningslista bifogas

b) Medlemmarna i föreningen kallas till årsmöte via brev och på hemsidan

c) Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet

d)Senast 30 dagar före årsmötet skall föreningens  revisorer kunna ta del av föreningens årsbokslut.

e) Senast 10 dagar före årsmötet skall årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga för föreningens medlemmar

f) På årsmötet utses mötesordförande, mötessekreterare samt 2 rösträknare tillika prottokollsjusterare.

g) Antal ordenarie  ledamöter i styrelsen utöver ordförande bestäms av årsmötet. Dock enligt  förbundets stadgar ej färre än 2. Uppdragen som ordförande, kassör och sekreterare får inte innehas av samma person

h) På årsmötet väljs föreningens orförande om en mandatperiod på 1 år

I) Övriga ordinarie styrelseledamöter väljs på en mandatperiod om 2 år. För kontinuitet i

styrelsearbetet väljs o möjligt hälften eller nära hälften av ordinarie ledamöter varje år

j) Mandatperioden för revisore,valberedning,suppleanter/ersättare (om årsmötet väljer att utse suppleanter) samt övriga förtroendeuppdrag inom föreningen är 1 år

k) Årsmötet utser minst 2 personer till valberedning inför nästkommande årsmöte varav 1 utses till sammankallande.

l) Årsmötet utser minst 1 ordenarie revisor och minst 1 revisosuppleant

m) Såvida årsmötet inte valt dem var för sig fördelar styrelsen uppdragen inom styrelsen såsom kassör, sekreterare med mera vid ett konstituerande möte snarast efter årsmötet.

§5 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls om minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det eller om styrelsen beslutar det. Vid extra får endast behandlas för vilket mötet är sammankallat. Kallelse til extra årsmöte skall ske senast 15 dagar före extra årsmötet. Medlemmarna kallas till extra årsmöte på samma vis  som i § 4b

§6 Styrelsen

Styrelsen beslutar om teckningsrätt för föreningen. Styrelsen har rätt att utse olika arbetsgrupper som för viss tid eller tillsvidare som arbetar på styrelsens uppdrag.

Styrelsen skall tillse att förenings revisorer och valberedning på tillämpligt sätt kan följa styrelsens arbete under mandatperioden för attdärför kunna fullfölja sina uppdrag på bästa sätt.

§7 Ändring av föreningsföreskrift.

Beslut om ändring av denna föreningsföreskrift fattas av årsmötet. För sådan ändring krävs antingen två tredjdelsmajoritet (kvalifiserad majoritet) bland antalet giltiga röster eller två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordenarie årsmöte, likalydande beslut med enkel majoritet.

Justering/anpassning till Svbenska Diabetesförbundets stadga beslutas av årsmötet

Ändrad föreningsföreskrift jämte prottokollsutdrag med beslutet, skall snarast skickas per e-post eller med post till Förbundskansliet

Denna förenings föreningsföreskrifter är antagna vid årsmötet den 28 Mars 2017

Senast uppdaterad 15 maj 2017