Bli medlem Ge gåva

Bengt Jonsons minne

§ 1

Fonden Bengt Jonsons Minne har tillskapats genom Bengt Erik Jonsons, Norrköping, testamente den 27 februari 1985, enligt vilket hans hela kvarlåtenskap skulle tillfalla Norrköpings Diabetesförening och bilda en fond med namnet Bengt Jonsons Minne.

§ 2

Fonden ska enligt testamentet förvaltas av styrelsen för Norrköpings Diabetes-förening.

§ 3

Fondens ändamål ska vara att främja barns eller ungdoms vård samt att främja vård av övriga diabetessjuka ävensom att främja vetenskaplig undervisning och forskning såvitt gäller diabetes.

I fråga om främjandet av vård skall detta i första hand omfattas av föreningens verksamhetsområde.

§ 4

I föregående paragraf angivna ändamål ska stödjas genom att i första hand avkastningen av fondens medel årligen utdelas.

§ 5

Fondens styrelse ska ha sitt sätte på samma plats som Norrköpings Diabetesförening har sitt säte.

Fondens styrelse skall bestå av samma personer som sitter i styrelsen för Norrköpings Diabetesförening.

Sammanträde med styrelsen ska hållas minst en gång varje kalenderhalvår.

Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och om beslutet ense.

§ 6

Styrelsen förvaltar fondens samtliga tillgångar, vilka ska placeras att erforderlig trygghet finns för deras bestånd och skälig avkastning erhålles.

§ 7

Fondens förvaltning skall granskas av två revisorer, vilka utses av Norrköpings Diabetesförening.

Senast uppdaterad 31 oktober 2016