Bli medlem Ge gåva

Stadgar/Föreningsordning

Enligt beslut på Diabetesförbundets Riksstämma 2012 lyder vår förening under Diabetesförbundets Stadgar.
Diabetesföreningen i Helsingborg m.o. har på årsmötet 2013 beslutat följande Föreningsordning:
 
§ 1 Namn, säte och verksamhetsområde
Föreningens namn är Diabetesföreningen i Helsingborg med omnejd. Föreningens säte är i Helsingborg. Det huvudsakliga verksamhetsområdet är Helsingborgs stad och Bjuvs kommun.


§ 2 Anslutning till Svenska Diabetesförbundet
Föreningen är ansluten till Svenska Diabetesförbundet och ingår i Diabetesföreningen i Skåne län.
För föreningen gäller Svenska Diabetesförbundets stadga, som antas och ändras av riksstämman, samt denna föreningsordning, som antas och ändras av årsmötet. Om någon bestämmelse i föreningsordningen står i strid mot någon bestämmelse i Svenska Diabetesförbundets stadga har stadgan företräde.


§ 3 Årsmöte
Kallelse till årsmöte ska ske senast 30 dagar före respektive möte. Kallelse sker genom annonsering i föreningens medlemsblad eller genom särskilt utskick till samtliga medlemmar.
Ordförande och styrelseledamöter väljs för en period om två år, varvid hälften eller antalet närmast hälften väljs varje år. En revisor väljs varje år för en period om två år, medan två revisorsersättare och minst två ledamöter i valberedningen väljs för en period om ett år.
Förslag från enskild medlem (motion) ska lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
I övrigt gäller vad som framgår av Svenska Diabetesförbundets stadga för årsmöte.


§ 4 Styrelsen
Styrelsen består av or§ 5dförande och 7 styrelseledamöter. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och studieorganisatör. Styrelsen får utse olika arbetsgrupper som för viss tid eller tills vidare arbetar på styrelsens uppdrag.

§ 5 Ändring av föreningsordningen

Beslut om ändring av denna föreningsordning fattas av årsmötet. För sådan ändring fordras antingen två tredjedelars majoritet bland antalet avgivna giltiga röster eller två på varandra följande årsmötens likalydande beslut med enkel majoritet.

Senast uppdaterad 7 november 2016