Bli medlem Ge gåva

Motioner

Här finner du information om motioner inför Riksstämman 2024.

Sju motioner har inkommit inför Riksstämman 2024.

Motion 1:

Motion inkom 26/8 2023, inskickad av Linda Malm:

Motion angående avgift för uteblivna handlingar.

I dags läget tar Diabetesförbundet ut en avgift för uteblivna handlingar från lokalföreningar på 5000 kronor. Vi i Kungsbacka Diabetesförening anser att förbundet ska vara ett med sina lokalföreningar och att då ta ut dessa avgifter skickar fel signaler. De ideella föreningslivet är sårbart och alla gör så gott dom kan för förbundets bästa. Vi anser att det finns mer motiverande sätt att samla in handlingar från lokalföreningar. Kungsbacka Diabetesförening yrkar på att förbundet ska ta bort avgifter för uteblivna handlingar.

Kontaktperson för motionen:  Linda Malm,  Kungsbacka Diabetesförening.

Motion 2: 

Motion inkom 26/8 2023, inskickad av Kungsbacka Diabetesförening:

Diabetesförbundet är i behov av medlemmar samt även inneha ett väletablerat och bra rykte som medlemmarna söker sig till.

Vi ser en stark efterfrågan och behov om mötesplatser för personer med diabetes. Vi upplever att förbundet kan stärkas genom att erbjuda sina medlemmar ett forum att mötas på med förbundet som arrangör. Genom att arrangera detta centralt kan man ge familjer möjlighet att knyta vänskapsband över gränserna i Sverige. Kungsbacka Diabetesförening yrkar på att förbundet ska erbjuda ett familjeläger för familjer som är drabbade av diabetes.

Kontaktperson för motion: Linda Malm, Kungsbacka Diabetesförening. 

Motion 3: 

Motion inkom 26/8 2023, inskickad av Kungsbacka Diabetesförening:

I handlingar som ska skickas in till förbundet efter lokalföreningens årsmöte ställs det som krav att man ska skicka in deltagarlista med mötesdeltagarens namn till förbundet.

Vi som lokalförening anser att deltagarlista med enbart medlemsnummer är tillräckligt då vi vill undvika att namn skickas runt när det går att undvika. Kungsbacka Diabetesförening yrkar på att ta bort kravet på att skicka med namn i deltagarlistan och att det därmed ska vara tillräckligt med medlemsnummer.

Kontaktperson för motion:  Linda Malm, Kungsbacka Diabetesförening.

Motion 4:

Inkom 1/10 2023, inskickad av Per Andreen: 

Förbundsstyrelsen ska ta över Höglandets Diabetesförenings jourtelefon. 

I september 2022 startade Höglandets diabetesförening en jourtelefonsverksamhet dit alla med diabetes kan ringa med frågor kring diabetes. Alla frågor förutom medicinska besvaras. I dagsläget är 6 personer med och svarar, alla med olika koppling till diabetes. Lokalföreningarna i hela region Jönköpings län delar ut visitkort om jourtelefonen till vårdcentraler och sjukhus men reklam görs även på sociala medier, i lokala tidningar och även som en notis i tidningen Allt om Diabetes. Alla i hela Sverige är numera välkomna att ringa journumret!

År 2023 är kostnaden för jouren 9 500 kr där 500 kr är för visitkort och reklam och 9 000 kr är för telefonväxeln, till detta tillkommer 1 kr per minut för inkommande samtal. Höglandets Diabetesförening framför härmed en önskan om att jourtelefonverksamheten ska drivas i Svenska Diabetesförbundets namn och att kostnaden för denna ska läggas på nationell nivå. Engagerade personer inom hela förbundet ska sedan kunna koppla upp sig på jourtelefonen för att vara behjälpliga att svara på de inkommande samtalen. Genom detta kan vi få fler som hjälps åt, kostnaden blir inte betungande för en enskild förening och förhoppningsvis kommer jourtelefonverksamheten till hjälp för fler personer med och runt omkring diabetes.

Härmed yrkas att riksstämman beslutar: Att Förbundsstyrelsen och förbundskansliet tar över verksamheten och driver den under sin regi. Att medlemmarna ute i Sverige aktivt driver verksamheten och svarar i jourtelefonen. Att förbundskansliet hjälper till med marknadsföring av jourtelefonen. Att Svenska Diabetesförbundet betalar kostnaderna.

Kontaktperson för motion: Per Andreen, Höglandets Diabetesförening. 

Motion 5:

Inkom 29/11 2023, inskickad av Diabetesföreningen Region Skåne:

Motion angående familjemedlemsskap.

Vi anser att det är viktigt för fortsatt utveckling i den lokala verksamheten, att fler individer blir medlemmar inom Svenska Diabetesförbundet genom ett familjemedlemskap. Diabetesföreningen i Skåne län yrkar därför: - Att Svenska diabetesförbundet inför familjemedlemskap. - Att en vårdnadshavare kan teckna familjemedlemskap för alla under 18 år, som bor på samma adress. En förbundstidning ingår. - Att det blir oförändrade medlemsavgifter på nuvarande medlemskap samt att barnmedlemskap tas bort. - Att förslagsvis ett familjemedlemskap blir till en kostnad på 400 kr per år oavsett antal familjemedlemmar.

Kontaktperson för motion: Stig-Åke Grönvall, Diabetesföreningen Region Skåne.

Motion 6:

Inkom 30/11 2023, inskickad av Diabetesföreningen i Örebro:

Motion angående valberedningens sammansättning vid Riksstämman.

1999 valdes ingen valberedare från Norra Regionen (NR) men däremot två valberedare från Västra Regionen (VR). Det slutade med att en valberedare från VR vid flera tillfällen reste till NR för att delta i olika möten med regionen. Vid nästa RS 2001 hade två motioner inkommit från Norrbotten och Västerbotten om att valberedningen skall bestå av en person från varje region. Båda motionerna bifölls. Kommande år har detta varit en realitet för alla. Åren går och 20 år senare med ny personal på kansliet, nya FS-ledamöter och många nya ombud, är RS beslut från 2001 bortglömt. Vid RS 2021 uppstod en liknande situation som vid RS 1999. Vid protester och med hänvisning till ett tidigare RS-beslut blev det undanröjt. Lätt att förstå då det framkommer vare sig i stadgar eller funktionsbeskrivningen. Den senaste utvecklingen där fysiska möten mellan föreningarna inte förekommer, utan allt sköts digitalt, är det mer viktigt än någonsin att varje distrikt har en person som representerar dem i form av en valberedare. Diabetesföreningen i Örebro yrkar riksstämman besluta: att valberedningen skall utses med en ledamot från varje distrikt, att valberedningens sammansättning skall skrivas in i stadgan alternativt i funktionsbeskrivningen, att förklara beslutet för omedelbart justerat. Motionen stöds av Bergslagens Diabetesförening.

Kontaktperson för motion: Diabetesföreningen i Örebro.

Motion 7:

Inkom 30/11 2023, inskickad av Tjustbygdens Diabetesförening:

Motion om digitaldiabetes utbildning inom äldreomsorgen/kommuner i hela Sverige.

Att Svenska Diabetesförbundet tar fram en digitalwebb utbildning om typ-1 och typ-2 diabetes. Likheter och skillnader. För att Vi/Diabetesförbundet på så sätt kan hjälpa till att öka kunskapen om diabetes inom äldreomsorgen/kommuner och des personal, för en säkrare vård på ålderns höst. Att Svenska Diabetesförbundet tar fram en digital webb utbildning om olika sorters hjälpmedel så som insulinpumpar, olika kontinuerliga blodsocker mätare mm som finns att tillgå i Sverige. Och vart personal kan vända sig för att få instruktioner från företagen som tillhanda håller hjälpmedel. För att säkerhets ställa att äldre personer/vårdtagare ska få behålla sina hjälpmedel för sin diabetes när de kommer in i den kommunala äldreomsorgen genom att Vi/Diabetesförbundet ökar kunskapen om dessa hjälpmedel. Att webb utbildningen kan användas av personal inom vård och omsorg på ett lätt sätt för att lära sig mer om diabetes i olika former och dess hjälpmedel som finns tillgängliga och uppdatera sig om nya rön som kontinuerligt tillkommer. Och att det i samband med webbutbildningarna ingår ett kunskaps test för att säkerhets ställa att man förstår diabetes. Det finns redan liknande utbildningar inom andra områden för vårdpersonal, bla mathantering och hygien rutiner. Motionen är skriven utefter det reportage som förbundet gjorde i tidningen "Allt om Diabetes" nr5. 2023. En mycket bra artikel som ger en bred bild om vad som brister inom äldreomsorgen/kommuner i hela landet.

Kontaktperson för motion: Tjustbygdens Diabetesförening.

Skicka in motioner

Du har möjligheten att vara med och påverka vad som faktiskt ska tas upp på riksstämman. Om du har en fråga du brinner för och tycker är viktig för Svenska Diabetesförbundet, så kan du skriva en motion som riksstämman ska behandla. Varför inte samlas en grupp medlemmar på ett möte och ta hjälp av varandra, skriv motioner tillsammans för förbundets framtida utveckling.

 

Om motioner 

Du som medlem kan påverka Svenska Diabetesförbundet och vår verksamhet genom att skriva motioner till riksstämman.


Riksstämman är Svenska Diabetesförbundets högsta beslutande organ. Där tar medlemmarna alla viktiga beslut om förbundets framtid – vad vi ska ha för verksamhet, vad pengarna ska gå till, och vilka som ska sitta i styrelsen, bland mycket annat.

Motioner kan lämnas av anslutna föreningarEnskilda medlemmar kan till sin lokalförening lämna förslag till motion. 

Vad kan en motion handla om?

En motion ska gälla Svenska Diabetesförbundets nationella verksamhet: vilka frågor vi ska arbeta med nationellt, vad vi ska tycka nationellt inom ett visst område, stadgefrågor, organisatoriska frågor, förutsättningar för förtroendevalda m.m.

En motion kan inte behandla:

 • Frågor som rör tjänstepersoner, då riksstämman inte kan besluta om sådana frågor.
 • Diabetesfondens och medlemsstiftelsernas verksamheter, eftersom stiftelserna är egna juridiska stiftelser. Har du synpunkter och förslag på fondens och medlemsstiftelsens verksamheter, är du välkommen att kontakta kansliet.

 

Hur gör man när man skriver en motion?

En motion kan bara behandla en fråga (men kan innehålla flera s.k. "att-satser"). Om du har flera olika förslag rörande olika ämnen så kan du skriva flera motioner.

Det är inte svårt att skriva en motion. Du kan börja med att t.ex. skriva ned vad du tycker är viktigt att förbundet arbetar för under den kommande stämmoperioden, vad vi ska tycka inom ett visst område och stadgefrågor på ett papper. När du tycker att du har fått med allt som du vill ha sagt kan du börja skriva motionen.

Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas.

Motionen skickas in via formulär på hemsidan (se nedan). Om motionen kommer in för sent kan den tas upp först vid riksstämman 2024. Motionerna kommer att hållas tillgängliga på www.diabetes.se/riksstamma från det att de inkommer och fram till riksstämman.

Kom ihåg! Du måste vara medlem både när motionen lämnas in och vid stämman, för att motionen ska kunna behandlas.

Följande uppgifter bör vara med i motionen

 1. Överskrift, som översiktligt anger vad motionen handlar om (t.ex. Service till medlemmar, Situationen för äldre med diabetes, Rätten till sjukvård, Införande av autogiro).

 2. Tydliga yrkanden, dvs. vad du/föreningen vill. Dessa formuleras i en eller flera s.k. "att-satser", exempelvis:
  Jag/föreningen yrkar:
  att Diabetesförbundet skall erbjuda betalning av medlemsavgiften via autogiro,
  att styrelsen får i uppdrag att möjliggöra betalning av medlemsavgiften via autogiro.

 3. Bakgrund till motionen, som beskriver varför du/föreningen lämnar förslaget. Ange t.ex. vad som är problemet och hur förslaget kan lösa detta.

 4. Ditt namn och medlemsnummer alternativt föreningsnamn och föreningsnummer. Du måste vara medlem både när motionen lämnas in och vid stämman för att motionen ska kunna behandlas. (Ditt medlemsnummer finns bl.a. på avin om medlemsavgift och på baksidan av tidningen. Hittar du inte ditt medlemsnummer så kontakta Medlemsservice via telefon 08-564 821 00 eller via e-post medlemsservice@diabetes.se).

 5. Kontaktuppgifter, telefonnummer eller e-postadress. Dessa behövs för att vi ska kunna kontakta dig om något i motionen är oklart och behöver förtydligas.

För att en motion ska kunna behandlas på riksstämman 2024 ska den ha inkommit till förbundskansliet senast sex månader  före riksstämman dvs. senast den 30 november 2023, kl. 23.59.

Vill du hjälp med att skriva en motion?

Vill du ha hjälp med hur du skriver en motion kan du kontakta oss via e-post: motion@diabetes.se

Vad händer med min motion efter kl. 23.59 den 30 november 2023?

När motionstiden gått ut kommer förbundsstyrelsen att behandla alla motioner och lämna ett yttrande till riksstämman.

Yttrandet kan vara att styrelsen föreslår:

 • Bifall till motionen
  Styrelsen håller med dig och tycker att stämman skall fatta det beslut som du föreslagit.

 • Avslag till motionen
  Styrelsen håller inte med dig och de berättar varför, samt rekommenderar att stämman inte skall fatta det beslut som du föreslagit.

 • Motionen ska anses besvarad
  Styrelsen informerar om hur förbundet redan jobbar med frågan, eller informerar om att det är en fråga som stämman inte kan besluta om.

Samtliga inkomna motioner och, efter hand, styrelsens yttranden kommer att publiceras på hemsidan. Samtliga stämmohandlingar görs tillgängliga för ombuden och föreningarna en månad före stämman.

Har du en fråga till kansliet om handläggningen av din motion?

Har du frågor om den praktiska hanteringen av motioner inför riksstämman kontakta oss via e-post: motion@diabetes.se

Senast uppdaterad 3 maj 2024