Bli medlem Ge gåva

Motioner

Här finner du information om motioner inför Riksstämman 2024.

Sju motioner har inkommit inför Riksstämman 2024.

Motion 1:

Motion inkom 26/8 2023, inskickad av Linda Malm:

Motion angående avgift för uteblivna handlingar.

I dags läget tar Diabetesförbundet ut en avgift för uteblivna handlingar från lokalföreningar på 5000 kronor. Vi i Kungsbacka Diabetesförening anser att förbundet ska vara ett med sina lokalföreningar och att då ta ut dessa avgifter skickar fel signaler. De ideella föreningslivet är sårbart och alla gör så gott dom kan för förbundets bästa. Vi anser att det finns mer motiverande sätt att samla in handlingar från lokalföreningar. Kungsbacka Diabetesförening yrkar på att förbundet ska ta bort avgifter för uteblivna handlingar.

Kontaktperson för motionen:  Linda Malm,  Kungsbacka Diabetesförening.

Motion 2: 

Motion inkom 26/8 2023, inskickad av Kungsbacka Diabetesförening:

Diabetesförbundet är i behov av medlemmar samt även inneha ett väletablerat och bra rykte som medlemmarna söker sig till.

Vi ser en stark efterfrågan och behov om mötesplatser för personer med diabetes. Vi upplever att förbundet kan stärkas genom att erbjuda sina medlemmar ett forum att mötas på med förbundet som arrangör. Genom att arrangera detta centralt kan man ge familjer möjlighet att knyta vänskapsband över gränserna i Sverige. Kungsbacka Diabetesförening yrkar på att förbundet ska erbjuda ett familjeläger för familjer som är drabbade av diabetes.

Kontaktperson för motion: Linda Malm, Kungsbacka Diabetesförening. 

Motion 3: 

Motion inkom 26/8 2023, inskickad av Kungsbacka Diabetesförening:

I handlingar som ska skickas in till förbundet efter lokalföreningens årsmöte ställs det som krav att man ska skicka in deltagarlista med mötesdeltagarens namn till förbundet.

Vi som lokalförening anser att deltagarlista med enbart medlemsnummer är tillräckligt då vi vill undvika att namn skickas runt när det går att undvika. Kungsbacka Diabetesförening yrkar på att ta bort kravet på att skicka med namn i deltagarlistan och att det därmed ska vara tillräckligt med medlemsnummer.

Kontaktperson för motion:  Linda Malm, Kungsbacka Diabetesförening.

Motion 4:

Inkom 1/10 2023, inskickad av Per Andreen: 

Förbundsstyrelsen ska ta över Höglandets Diabetesförenings jourtelefon. 

I september 2022 startade Höglandets diabetesförening en jourtelefonsverksamhet dit alla med diabetes kan ringa med frågor kring diabetes. Alla frågor förutom medicinska besvaras. I dagsläget är 6 personer med och svarar, alla med olika koppling till diabetes. Lokalföreningarna i hela region Jönköpings län delar ut visitkort om jourtelefonen till vårdcentraler och sjukhus men reklam görs även på sociala medier, i lokala tidningar och även som en notis i tidningen Allt om Diabetes. Alla i hela Sverige är numera välkomna att ringa journumret!

År 2023 är kostnaden för jouren 9 500 kr där 500 kr är för visitkort och reklam och 9 000 kr är för telefonväxeln, till detta tillkommer 1 kr per minut för inkommande samtal. Höglandets Diabetesförening framför härmed en önskan om att jourtelefonverksamheten ska drivas i Svenska Diabetesförbundets namn och att kostnaden för denna ska läggas på nationell nivå. Engagerade personer inom hela förbundet ska sedan kunna koppla upp sig på jourtelefonen för att vara behjälpliga att svara på de inkommande samtalen. Genom detta kan vi få fler som hjälps åt, kostnaden blir inte betungande för en enskild förening och förhoppningsvis kommer jourtelefonverksamheten till hjälp för fler personer med och runt omkring diabetes.

Härmed yrkas att riksstämman beslutar: Att Förbundsstyrelsen och förbundskansliet tar över verksamheten och driver den under sin regi. Att medlemmarna ute i Sverige aktivt driver verksamheten och svarar i jourtelefonen. Att förbundskansliet hjälper till med marknadsföring av jourtelefonen. Att Svenska Diabetesförbundet betalar kostnaderna.

Kontaktperson för motion: Per Andreen, Höglandets Diabetesförening. 

Motion 5:

Inkom 29/11 2023, inskickad av Diabetesföreningen Region Skåne:

Motion angående familjemedlemsskap.

Vi anser att det är viktigt för fortsatt utveckling i den lokala verksamheten, att fler individer blir medlemmar inom Svenska Diabetesförbundet genom ett familjemedlemskap. Diabetesföreningen i Skåne län yrkar därför: - Att Svenska diabetesförbundet inför familjemedlemskap. - Att en vårdnadshavare kan teckna familjemedlemskap för alla under 18 år, som bor på samma adress. En förbundstidning ingår. - Att det blir oförändrade medlemsavgifter på nuvarande medlemskap samt att barnmedlemskap tas bort. - Att förslagsvis ett familjemedlemskap blir till en kostnad på 400 kr per år oavsett antal familjemedlemmar.

Kontaktperson för motion: Stig-Åke Grönvall, Diabetesföreningen Region Skåne.

Motion 6:

Inkom 30/11 2023, inskickad av Diabetesföreningen i Örebro:

Motion angående valberedningens sammansättning vid Riksstämman.

1999 valdes ingen valberedare från Norra Regionen (NR) men däremot två valberedare från Västra Regionen (VR). Det slutade med att en valberedare från VR vid flera tillfällen reste till NR för att delta i olika möten med regionen. Vid nästa RS 2001 hade två motioner inkommit från Norrbotten och Västerbotten om att valberedningen skall bestå av en person från varje region. Båda motionerna bifölls. Kommande år har detta varit en realitet för alla. Åren går och 20 år senare med ny personal på kansliet, nya FS-ledamöter och många nya ombud, är RS beslut från 2001 bortglömt. Vid RS 2021 uppstod en liknande situation som vid RS 1999. Vid protester och med hänvisning till ett tidigare RS-beslut blev det undanröjt. Lätt att förstå då det framkommer vare sig i stadgar eller funktionsbeskrivningen. Den senaste utvecklingen där fysiska möten mellan föreningarna inte förekommer, utan allt sköts digitalt, är det mer viktigt än någonsin att varje distrikt har en person som representerar dem i form av en valberedare. Diabetesföreningen i Örebro yrkar riksstämman besluta: att valberedningen skall utses med en ledamot från varje distrikt, att valberedningens sammansättning skall skrivas in i stadgan alternativt i funktionsbeskrivningen, att förklara beslutet för omedelbart justerat. Motionen stöds av Bergslagens Diabetesförening.

Kontaktperson för motion: Diabetesföreningen i Örebro.

Motion 7:

Inkom 30/11 2023, inskickad av Tjustbygdens Diabetesförening:

Motion om digitaldiabetes utbildning inom äldreomsorgen/kommuner i hela Sverige.

Att Svenska Diabetesförbundet tar fram en digitalwebb utbildning om typ-1 och typ-2 diabetes. Likheter och skillnader. För att Vi/Diabetesförbundet på så sätt kan hjälpa till att öka kunskapen om diabetes inom äldreomsorgen/kommuner och des personal, för en säkrare vård på ålderns höst. Att Svenska Diabetesförbundet tar fram en digital webb utbildning om olika sorters hjälpmedel så som insulinpumpar, olika kontinuerliga blodsocker mätare mm som finns att tillgå i Sverige. Och vart personal kan vända sig för att få instruktioner från företagen som tillhanda håller hjälpmedel. För att säkerhets ställa att äldre personer/vårdtagare ska få behålla sina hjälpmedel för sin diabetes när de kommer in i den kommunala äldreomsorgen genom att Vi/Diabetesförbundet ökar kunskapen om dessa hjälpmedel. Att webb utbildningen kan användas av personal inom vård och omsorg på ett lätt sätt för att lära sig mer om diabetes i olika former och dess hjälpmedel som finns tillgängliga och uppdatera sig om nya rön som kontinuerligt tillkommer. Och att det i samband med webbutbildningarna ingår ett kunskaps test för att säkerhets ställa att man förstår diabetes. Det finns redan liknande utbildningar inom andra områden för vårdpersonal, bla mathantering och hygien rutiner. Motionen är skriven utefter det reportage som förbundet gjorde i tidningen "Allt om Diabetes" nr5. 2023. En mycket bra artikel som ger en bred bild om vad som brister inom äldreomsorgen/kommuner i hela landet.

Kontaktperson för motion: Tjustbygdens Diabetesförening.

Senast uppdaterad 1 december 2023