Bli medlem Ge gåva

Jenny Hjalmarsson

Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen ifråga om kompetens och erfarenhet?

Jag har lång erfarenhet av att utifrån ett styrelseperspektiv leda organisationer/ föreningar och verksamheter. Jag kommer i styrelsen att kunna bidra med kunskap avseende ekonomi, ledning, arbetsgivarfrågor, strategiska frågor samt dessutom erfarenhet av förändring och förändringsledning.

Utöver kunskap i ekonomi och organisation har jag från mitt yrkesliv erfarenheter bland annat från kvalitet- medicinteknik och driftsfrågor inom vård- och omsorg. Jag har arbetat i referensgrupper avseende öppna jämförelser, kvalitetsutvärderingar med mera både direkt hos departementen men också i Statliga utredningar, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, TLV med mera. Jag har ett genuint intresse för medicinteknik som förstärktes när jag skrev min doktorsavhandling i teknik och hälsa på KTH.

Jag tror att FS, förutom att skapa förutsättningar att stödja våra lokalföreningar att växa, aktivt behöver bedriva påverkansarbete och dialog för att vården skall bli jämlik oavsett vilken region i Sverige man bor i. Min erfarenhet kan komma väl till pass här.

Jag är en teamspelare och den feedback jag på senare år fått som styrelseordförande är att jag får alla att bli delaktiga i arbetet och är tydlig i ledningen av arbetet.

Tack vare min vård- och forskarutbildning kan jag förstå diabetesfrågans komplexitet utifrån, det är viktigt att vi kan argumentera för våra frågor med en terminologi som personer i olika roller förstår och kan relatera till. även ur ett perspektiv utifrån vilket kan vara till hjälp i styrelsearbetet.

Tack vare tidigare erfarenhet som ordförande i organisationer med medlemsföreningar (HSB Stockholm, Solna Arbetarekommun med mera) Så vet jag att det alltid är en balans att ta hand om och leda det övergripande strategiska arbetet på bästa sätt på uppdrag av medlemsföreningarna.

Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?

Ja, professionellt har jag varit chef/ledare i någon form i stort sett hela mitt yrkesliv. Redan som 24-åring blev jag rehabiliteringschef (min grundutbildning är att jag är leg. Sjukgymnast) med ansvar för utöver personal och verksamheter även upphandling av medicinteknisk utrustning. Jag har varit VD på hotell, projektledare inom bygg, industridoktorand, projektledare/ projektchef och kvalitetssamordnare.

Avseende förtroendeuppdrag har jag varit styrelseledamot och ordförande i ungdomsföreningar (som ung), politisk ledamot i olika nämnder i kommun och landsting, samt ordf för (s) i min hemkommun. Jag har suttit som styrelseledamot i föreningar (Diabetesförbundet (på lokal nivå), Basketförening, Socialdemokraterna, SMU, föräldraförening mm.) i stiftelse (Bostäder), ekonomiska föreningar (BRF styrelse, HSB Stockholm ek förening (ordf), HSB Riksförbund (v. ordf)), aktiebolag (Vårdbolag, Branchorg, Byggande bolag).

Beskriv vad du lärt dig genom ditt ideella engagemang?

Jag brukar säga att jag samlar på erfarenheter och i det ideella engagemanget får man så många möjligheter att växa som människa. För mig var diabetesföreningens julfester, läger och gemensamma aktiviteter oerhört betydelsefulla när jag var liten och försökte förstå livet med diabetes. 

Genom mina föreningsengagemang har jag också lärt mig mer om mig själv, med tiden känner jag mig mer och mer trygg i styrelserummet och har lärt mig vikten av att ta ansvar och leda på rätt sätt för att skapa förutsättningar för föreningen att utvecklas.

Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker, massmedia etc…)

Jag har bred erfarenhet av att prata i små och stora sammanhang, både som utbildare, förtroendevald och som representant för gruppen personer med diabetes. Jag tycker om att prata inför människor och får ofta positiv feedback när jag pratar.

Jag ser det som en viktig del av uppdraget som förbundsordförande. Jag tror det är viktigt att man som ordförande är intressant, trovärdig och kunnig att axla den rollen men också att man är ödmjuk nog att låta sina FS kollegor finnas med och representera förbundet i olika sammanhang.

På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t. ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete, marknadsföring…)

Som ordförande i förbundsstyrelsen hoppas jag kunna skapa en trygghet och framåtanda i gruppen. Vi behöver ha ett konstruktivt samtalsklimat med fokus på målet. I nuläget finns det i förbundet stora utmaningar med både ekonomi- och resursförändringar. Förbundet behöver hitta sin nya roll och påbörja ett framåtsyftande förändringsarbete ganska omgående.

Utöver att jag själv har en bred kunskap tror jag min vana att dela med mig av densamma (jag har bland annat haft ledarskap- och styrelseutbildningar för olika föreningar) gör att jag kan vara ett stöd för eventuellt mindre erfarna styrelsekollegor så vi kan utveckla FS arbete. Jag tror dessutom att det finns chans för mig att lära mig nya saker av kollegorna vilket ger uppdraget en extra rolig dimension.

Vad sysslar du med till vardags?

Just nu jobbar jag deltid som projektledare för inredning av vård-och omsorgsboenden på Södermalms SDF i Stockholm. Sen är jag egen företagare och äger tillsammans med min man en butik, Gösta Westerberg Möbel på Kungsholmen i Stockholm. I butiken finns anställda säljare och inredare.

Senast uppdaterad 17 februari 2020