Bli medlem Ge gåva

Organisationsförsäkring

Föreningar inom Svenska Diabetesförbundet har via Funktionsrätt Sverige och Folksam en organisationsförsäkring. Kostnaden för dessa försäkringar har betalats via medlemsavgiften.

Försäkringen består av:
•    Egendomsförsäkring avsedd för organisationens (förbund, region- och lokalförening) verksamhet (förtroendevalda, eget kontor eller hemmakontor). Försäkringen ger ersättning vid plötsliga oförutsedda händelser samt för inbrott-, vatten- och brandskador (begränsningar finns, se de fullständiga villkoren).
Lös egendom tillhörande tillhörande föreningen och som är förvarade på olika Arkivförbund i Sverige är fullvärdesförsäkrade genom denna organisationsförsäkring.
•    Extrakostnadsförsäkring. Ersätter extrakostnader i samband med ersättningsbar egendomsskada.
•    Olycksfall för medlemmar (och i vissa fall icke-medlemmar) under föreningsverksamhet. (Se info nedan.) Försäkringen ska inte förväxlas med de medlemsförsäkringar som Diabetesförbundet erbjuder då dessa försäkringar gäller medlemmarna personligen.
•    Ansvarsförsäkring. Ersätter person- och sakskada som drabbar tredje man och som organisationen kan göras ansvarig för enligt skadeståndslagen.
•    Rättsskyddsförsäkring. Ersätter organisationens ombuds- och rättegångskostnader vid tvist.
•    Förmögenhetsbrott. Ersätter kostnader om förbund, region- eller lokalförening drabbats av förskingring eller bedrägeri.
•    Krisförsäkring. Ersätter kostnader för upp till tio krisbearbetningsbehandlingar efter rån, inbrott, överfall, trafikolycka och plötslig oförutsedd traumatisk upplevelse.
•    Tjänstereseförsäkring. Gäller för organisationens anställda förtroendevalda och uppdragstagare samt medföljande anhörig om resan betalas av organisationen. (se info nedan).


FÖRSÄKRADE: Försäkringen gäller för Funktionsrätt Sverige samt de medlemsförbund som anslutit sig till försäkringen (Svenska Diabetesförbundet).
Försäkringen gäller även för försäkringstagaren (Svenska Diabetesförbundet: förbund, region- och lokalföreningar), anställda och förtroendevalda samt medlemmar som deltar i verksamheten - om inte annat särskilt anges.

FÖRSÄKRAD VERKSAMHET: Försäkringen omfattar organisationens verksamhet. Försäkringen omfattar inte verksamhet som är näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.

EGENDOMSFÖRSÄKRING: För lokal befintlig i permanentbostad gäller inbrottsvillkor enligt Folksams hemförsäkringsvillkor. Inbrottsförsäkringen gäller även om försäkringslokalen inte uppfyller godkänt inbrottsskydd enligt villkor. Självrisken är då 50% av prisbasbeloppet.
Efter skada krävs att inbrottsskydd för berörd lokal uppfylls.
Lös egendom tillhörande organisationen och som är förvarade på olika Arkivförbund i Sverige är fullvärdesförsäkrade genom denna organisationsförsäkring.

DELTAGAROLYCKSFALLSFÖRSÄKRING: Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när försäkrade medlemmar under utförande av uppdrag för försäkrad organisations räkning utanför medlemmens arbetsplats.
Medlemmar under deltagande i av försäkrad organisation anordnad konferens, läger eller kursverksamhet med direkt anknytning till organisationens verksamhet.
Anordnar försäkrad organisation konferens, läger eller kurs som syftar till ökad kunskap om organisationens verksamhet eller verksamhetsfält och där även icke medlemmar deltar är också dessa personer försäkrade. Försäkringen gäller även vid resa till och från verksamheten.

TJÄNSTERESEFÖRÄKRING. Försäkringen gäller för
• anställd inom och uppdragstagare för organisationen förutsatt att denne har rätt till ersättning enligt organisationens resereglemente eller motsvarande kostnadsersättning
• familjemedlem (make/maka/registrerad partner/sambo samt hemmavarande barn under 21 år) som är folkbokförd på den försäkrades adress och som medföljer på resa på organisationens bekostnad.
Är barn under 18 år inte skriven på samma adress som den försäkrade gäller försäkringen på samma sätt förutsatt att den försäkrade har laglig vårdnad om barnet eller utövar umgängesrätt.
De försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i Norden och inskriven i nordisk allmän försäkringskassa om inte annat avtalats och framgår av försäkringsbrevet.
Försäkringen omfattar: Resgods, Ansvar, Överfallsskydd, Rättskydd, Reseavbrott, Sjuk- och Olycksfall.

Försäkringsbrev 2024 (PDF, öppnas i nytt fönster)
Länk till Folksams hemsida om försäkringen via Funktionsrätt Sverige

För mer information om villkor, försäkringsbelopp och självrisk kontakta förbundskansliet.

Senast uppdaterad 15 november 2023