Bli medlem Ge gåva

Lägerbidrag

Svenska Diabetesförbundets region- och lokalföreningar kan söka bidrag till diabetesläger för barn och ungdomar. Sista ansökningsdag är 31 mars 2024.

För att Svenska Diabetesförbundet ska bevilja lägerbidrag krävs att:

  • Lägerdeltagarna är barn eller ungdomar till och med det kalenderår de fyller 17 år.
  • Lägerdeltagarna är barn eller ungdomar med diabetes och i förekommande fall syskon till deltagare med diabetes.
  • Lägret omfattar minst två övernattningar i rad.
  • En medicinskt ansvarig läkare finns att tillgå (t.ex. i bakjour).
  • En sjuksköterska med erfarenhet av och kunskap om diabetes är med under lägervistelsen.
  • Blodsockertester görs under lägervistelsen.
  • Redovisning av beviljade medel sker senast det datum som utbetalaren anger.

Viktigt! Läs fullständiga kriterier för lägerbidrag i "Riktlinjer för lägerbidrag".

Om lägerbidrag beviljas gäller följande

Bidraget är baserat på antalet deltagare och antalet dagar. Som deltagare räknas sådant barn eller ungdom som anges ovan. Bidrag ges inte till eventuellt medföljande vuxen. Som dag räknas hel dag mellan två övernattningar samt startdag senast 16:00 och slutdag tidigast 12:00.

Redovisning av lägerbidrag ska vara Svenska Diabetesförbundets kansli tillhanda senast 30 september 2024. 

Beloppet är 175 kr per deltagare och dag.

Utbetalning av bidrag sker i samband med att bidraget beviljas med 50% av beviljat bidrag samt resterande belopp baserat på utfall efter godkänd redovisning av lägret.

Ansökningsblanketter och ytterligare information

Riktlinjer för lägerbidrag (pdf)

Ansökningsblankett 2024 (pdf), går att fylla i på datorn och sedan skriva ut

Redovisningsblanketter

Redovisning anvisningar (pdf)

Redovisningsblankett 2024 (pdf)

Blankett ekonomisk redovisning 2024 (pdf)

Redovisningsblankett deltagarförteckning (pdf)

Redovisningsblankett deltagarförteckning (pdf), går att fylla i på datorn och sedan skriva ut

Närvarolista

(Denna lista är till hjälp under lägret och ska inte bifogas redovisning)
Närvarolista (pdf)

Senast uppdaterad 26 januari 2024