Bli medlem Ge gåva

Arvoden

Arvodena i Diabetesfonden beslutas av styrelsen i enlighet med bestämmelsen i 2 kap. 15 § stiftelselagen (1994:1220). Fondens arvodering är knuten till inkomstbasbeloppet.

Följande arvoden gäller för styrelsen

 
Uppdrag Arvode (av inkomstbasbeloppet*) Arvode 2022
Ordförande 60% per år 42 600 kr per år
Ledamöter 40% per år 28 400 kr per år

*Inkomstbasbeloppet för 2022 är 71 000 kronor.

 

Följande arvoden gäller för Vetenskaplig rådet

 
Uppdrag Arvode (av inkomstbasbeloppet*) Arvode 2022
Ordförande 35% per år 24 850 kr per år
Vice ordförande 35% per år 24 850 kr per år
Sekreterare 25% per år 17 750 kr per år
Ledamöter 15% per år 10 650 kr per år

 *Inkomstbasbeloppet för 2022 är 71 000 kronor.

Inga sammanträdesarvoden utgår.
Reseersättning, traktamente etc. utgår.

 

Verksamhetschef

Verksamhetschefens lönenivå uppgår till 57 727 kronor/månad.

Senast uppdaterad 29 juni 2022