Bli medlem Ge gåva

Arvoden

Arvodena i Diabetesfonden beslutas av styrelsen i enlighet med bestämmelsen i 2 kap. 15 § stiftelselagen (1994:1220). Fondens arvodering är knuten till inkomstbasbeloppet.

Följande arvoden gäller för styrelsen

 
Uppdrag Arvode (av inkomstbasbeloppet*) Arvode 2021
Ordförande 60% per år 40 920 kronor per år
Ledamöter 40% per år 27 280 kronor per år

*Inkomstbasbeloppet för 2021 är 68 200 kronor.

 

Följande arvoden gäller för Vetenskaplig rådet

 
Uppdrag Arvode (av inkomstbasbeloppet*) Arvode 2021
Ordförande 35% per år 23 870 kronor per år
Vice ordförande 35% per år 23 870 kronor per år
Sekreterare 25% per år 17 050 kronor per år
Ledamöter 15% per år 10 230 kronor per år

 *Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kronor.

Inga sammanträdesarvoden utgår.
Reseersättning, traktamente etc. utgår.

 

Verksamhetschef

Verksamhetschefens lönenivå uppgår till 56 595 kr/månad.

Senast uppdaterad 25 april 2022