Bli medlem
Ge en gåva

Arvoden

Arvodena i Diabetesfonden beslutas av styrelsen i enlighet med bestämmelsen i 2 kap. 15 § stiftelselagen (1994:1220). Fondens arvodering är knuten till inkomstbasbeloppet.

Följande arvoden gäller för styrelsen

 
Uppdrag Arvode (av inkomstbasbeloppet*) Arvode 2020
Ordförande 60% per år 40 080 kronor per år
Ledamöter 40% per år 26 720 kronor per år

*Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kronor.

 

Följande arvoden gäller för Vetenskaplig rådet

 
Uppdrag Arvode (av inkomstbasbeloppet*) Arvode 2020
Ordförande 35% per år 23 380 kronor per år
Vice ordförande 35% per år 23 380 kronor per år
Sekreterare 25% per år 16 700 kronor per år
Ledamöter 15% per år 10 020 kronor per år

 *Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kronor.

Inga sammanträdesarvoden utgår.
Reseersättning, traktamente etc. utgår.

 

Verksamhetschef

Verksamhetschefens lönenivå uppgår till 55 000 kr/månad.

Senast uppdaterad 1 juli 2020