Bli medlem
Ge en gåva

Arvoden

Arvodena i Diabetesfonden beslutas av styrelsen i enlighet med bestämmelsen i 2 kap. 15 § stiftelselagen (1994:1220). Fondens arvodering är knuten till inkomstbasbeloppet.

Följande arvoden gäller för styrelsen

Ordförande 35 580 kr/år
Ledamöterna 23 720 kr/år

Följande arvoden gäller för Vetenskaplig rådet

Ordförande 20 755 kr/år
Vice ordförande 20 755 kr/år
Sekreterare 14 825 kr/år
Ledamöter 8 895 kr/år

Inga sammanträdesarvoden utgår.
Reseersättning, traktamente etc. utgår.

Förbundsdirektörens lönenivå uppgår till 55 000 kr/månad för tjänstgöring på 100%, varav 10% tillägnas Diabetesfonden och 90% Svenska Diabetesförbundet.

Senast uppdaterad 6 juli 2016