Bli medlem
Ge en gåva

Dina personuppgifter

Information om Diabetesfondens personuppgiftshantering

Från och med 25 maj 2018 har organisationer så som Diabetesfonden ett utökat ansvar att vidta ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att försäkra sig om – och kunna visa – att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs. I samband med att du väljer att skänka en gåva till Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond behöver vi samla in uppgifter om dig för att kunna administrera din gåva och din betalning, ge dig service, svara på frågor eller annat du skickar till oss, leva upp till staten och myndigheters regler med mera.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond är Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond personuppgiftsansvarig (Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Box 5098, 121 16 Johanneshov, org. nr. 802007-6520).

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar för din räkning är:

  • Ditt namn
  • din adress
  • din e-postadress
  • ditt telefonnummer, samt,
  • vilken typ av gåva (spontan gåva, minnesgåva, hyllningsgåva) du har valt att ge.

Ändamålet med behandlingen är att kunna säkerställa att det är rätt person som får fakturan, att kunna ge dig den service och de tjänster du ansökt om, tacka för din gåva, att kunna arbeta med profilering, segmentering och analys, samt att hålla kontakten med dig och erbjuda sådant som du som givare kan vara intresserad av.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig (när du väljer att skänka en gåva), svara på din begäran om service, samt då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster, samt för att uppfylla åtaganden till, och lagkrav från, stat och myndigheter.

Andra som eventuellt får del av personuppgiften

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer eller tryckerier. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss och vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal i dessa fall. Personuppgiftsansvaret ligger kvar på Svenska Diabetesförbundet.

Om personuppgiften delas med tredje land (land utanför EU)

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.

För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Såsom personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter är densamma som inom EU/EES.

Dina rättigheter

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter, dessa är rätten till tillgång, rätten till rättelse, rätten till radering, rätten till begränsning, rätten till invändningar samt rätten till dataportabilitet.

Mer om vad dina rättigheter som registrerad innebär hittar du i vår Dataskyddspolicy.

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska inkomma skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Maila till dataskydd@diabetes.se. Mailet ska i största möjliga mån komma från din registrerade e-mailadress.

Svenska Diabetesförbundets Forskningsfonds Dataskyddspolicy
All information och grund till vår hantering av dina personuppgifter återfinns i vår Dataskyddspolicy, vilken du hittar här!

Senast uppdaterad 12 november 2018