Bli medlem
Ge en gåva

Diabetesfonden stödjer studie som ska utbilda utlandsfödda om typ 2-diabetes

Diabetesfonden har nyligen beviljat forskningsstöd till en studie vid Linköpings universitet. Studien syftar till att utbilda utlandsfödda om typ 2-diabetes för att de bättre ska kunna sköta sin behandling.

 

Idag är Sverige ett allt mer multikulturellt land och många utlandsfödda löper större risk att drabbas av typ 2-diabetes. Det ställer nya krav på vården. De som insjuknar behöver kunskap om diabetes och om den behandling de behöver för att på bästa sätt hantera sin sjukdom i vardagen. Idag saknas studier, både nationellt och internationellt, som utvärderar vilken form av utbildning som bäst hjälper personer med utländsk härkomst. 

Katarina Hjelm, vid Linköpings Universitet vill i sitt forskningsprojekt testa och utvärdera en modell för utbildning och omhändertagande. 

- Vi tror att utlandsfödda med typ 2-diabetes har mindre kunskaper och riskmedvetenhet om sjukdomen vilket inverkar på benägenheten att utföra egenvård. Genom utbildning kan en individ få större förståelse för sjukdomen och på så sätt bli bättre på att ta hand om typ 2-diabetes, säger Katarina Hjelm.

Tidigare studier har visat skillnader i uppfattningar om hälsa och sjukdom mellan utlands- och svenskfödda personer, där vården i Sverige har inte upplevts svara mot utlandsfödda personers behov. Därför kommer studien att, i samverkan med vårdpersonal, utveckla en modell för utbildning i en interventionsstudie med 3 års uppföljning. 

Forskarna kommer att testa 200 utlandsfödda och 200 svenskar med typ 2-diabetes. Deltagarna kommer att delas in i två grupper där den ena gruppen får testa den nya modellen för kunskapsöverföring, och den andra gruppen får fortsatt utbildning enligt tidigare modeller.

Deltagarna kommer att intervjuas, och mäta HbA1c-, och resultat följs sedan upp efter 3 månader, 1 år och 3 år, för att se om den utbildning de fått om sjukdomen har gett effekt.

Senast uppdaterad 5 juli 2016