Bli medlem
Forskning

Körkort och diabetes

Den som har körkort och diabetes kan behöva göra syntester eller skicka in intyg innan det är dags att ge sig ut i trafiken.

 

Föreskrifter vid typ 1 diabetes

Om du vid typ 1-diabetes har bra kontroll över din risk att få ett akut lågt blodsocker så kan du enligt föreskrifterna få körkortsbehörigheterna: A, A1, B och BE. Det är mycket viktigt att du trots bra blodsockerkontroll och egna tester av blodsockret är uppmärksam på risken, att utan förvarning, bli medvetslös på grund av lågt blodsocker.

Det är viktigt att du har kunskap om varningstecken på akut lågt blodsocker och hur detta kan hävas krävs. Trafiksäkerhetsrisken ska bedömas även när det gäller andra komplikationer av diabetes som synförmåga, hjärt-kärlsjukdomar och kognitiva störningar.

Behörigheter som medges/inte medges vid typ 1-diabetes

Behörigheter som medges Behörigheter som inte medges
A1 C
A CE
B D
BE E
  Taxiförarlegitimation

Föreskrifter vid typ 2 diabetes

Vid typ 2-diabetes får du enligt föreskrifterna ha samtliga körkortsbehörigheter, oavsett behandling. Detta under förutsättning att du har förmågan att känna varningstecken på akut lågt blodsocker och att du tar egna blodsockertester. Dessa tester bör göras minst två gånger per dag samt i samband med körning.

Allvarliga- och återkommande hypoglykemier

Hypoglykemi är det medicinska namnet för lågt blodsocker.

I föreskrifterna nämns både allvarlig hypoglykemi och återkommande allvarlig hypoglykemi som där har följande innebörd:

Allvarlig hypoglykemi (akut lågt blodsocker)

  • Ett akut lågt blodsocker som krävt hjälp av annan för att hävas. Med annan avses hjälp från både sjukvårdspersonal/ambulans, men enligt en ny dom från förvaltningsrätten också hjälp av till exempel en vän eller en partner.

Återkommande allvarlig hypoglykemier:

  • Allvarlig hypoglykemi som upprepas inom ett år (minst 2 allvarliga hypoglykemier)

Efter en allvarlig hypoglykemi i trafiken är det allmänna rådet i föreskrifterna att en observationstid på 6 månader för de lägre behörigheterna och ett år för de högre behörigheterna gäller. Om du har haft återkommande allvarliga hypoglykemier så innebär detta ett hinder för ditt körkortsinnehav till dess att en observationstid om ett år uppnåtts.

Vid innehav av de högre behörigheterna ska varje allvarlig hypoglykemi under vaken tid uppmärksammas och behovet av en observationstid utan nya episoder bedömas. Det allmänna rådet i föreskrifterna är att den tiden ska uppgå till minst 6 månader.

Intyg och undersökningar

Vid insulinbehandlad diabetes ska omprövning av körkort ske efter ett år och därefter minst vart tredje år, varvid läkarutlåtande krävs. För diabetes som behandlas på annat sätt ska prövning ske minst vart femte år för innehav av de lägre behörigheterna och vart tredje år för de högre behörigheterna.

Vid välbehandlad diabetes utan allvarliga komplikationer kan intyget skrivas av en specialistkompetent läkare med god kännedom om patientens sjukdom. I annat fall krävs specialistkompetens i internmedicin, endokrinologi och diabetologi eller barn- och ungdomsmedicin.

För dem som haft diabetes i mer än fem år eller insjuknat efter fyllda 40 år krävs också ett intyg om trafiksynen, utfärdat av en ögonspecialistläkare. Om det inte finns anledning att misstänka synfältsdefekter utifrån ögonbottenfoto eller sjukhistorien räcker det med intyg utfärdat av specialistkompetent läkare med god kännedom om patientens sjukdom. Läkaren måste då testa vissa andra synfunktioner själv om inte detta är gjort vid ögonbottenfotograferingen.

Intyg beträffande synfunktionen ska lämnas senast efter två år, av nyinsjuknade personer över 40 år, och därefter minst vart tredje år.

Synfältsundersökning och återkallelse av körkort

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska en synfältsundersökning göras om det är sannolikt att personen har en synfältsdefekt. Vilken metod som ska användas ska bedömas utifrån orsaken till synfältsdefekten.

De undersökningsmetoder som förordas i föreskrifterna är:

  1. Binokulär statisk tröskelperimetri enligt Esterman
  2. Statisk tröskelperimetri enligt Humphrey eller annan likvärdig metod
  3. Som ett allmänt råd i föreskrifterna står också att även annan synfältsundersökning kan användas t.ex. kinetisk perimetri enligt Goldman om den ger motsvarande information

Det händer att personer med diabetes får sitt körkort återkallat på grund av bedömningen av en statisk tröskelperimetri och att det kan vara svårt att värdera resultaten från en sådan undersökning. Om man misstänker att det gjorts en alltför sträng bedömning i samband med prövningen hos länsstyrelsen kan man i en skriftlig skrivelse begära att få en bedömning hos Transportsstyrelsens Trafikmedicinska råd innan beslut fattas om att körkortets ska återkallas. Den som fått sitt körkort återkallat har också möjlighet att överklaga beslutet. Vid en prövning hos förvaltningsrätten begär domstolarna ofta ett yttrande från trafikmedicinska rådet för att få hjälp att tolka synfältskartorna. Tidigare gick det att ansöka om att få köra i en körsimulator, men sedan 13 juni 2018 är den möjligheten pausad då Transportstyrelsen ska utvärdera testet. Du kan läsa mer hos www.vti.se och www.transportstyrelsen.se.

Läkares anmälningsskyldighet

Om en läkare vid undersökning finner att en körkortsinnehavare av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort, ska detta anmälas till Transportstyrelsen. Med uppenbart olämplig menas att man inte uppfyller föreskrifternas krav. Då gäller alltså inte läkarens tystnadsplikt men innan anmälan görs ska patienten underrättas.

Om någon som redan har körkort med högre behörigheter insjuknar i diabetes typ 1 är läkaren tvungen att anmäla eftersom sjukdomen är ett hinder för sådant körkort.

Enligt övergångsreglerna kan personer med typ 1-diabetes med C eller CE behörighet som fick körkortstillstånd före den 1 maj 2008 få köra lastbil om diabetessjukdomen debuterade före 1 september 2010. 

Undantag (dispens)

Om ditt körkort har dragits in av medicinska skäl så kan du söka om dispens från gällande regler hos Transportstyrelsen. Observera att om du planerar att överklaga ett beslut om ej uppfyllda medicinska krav ska detta göras innan du ansöker om undantag/dispens. Överklagandet görs hos Förvaltningsrätten.

Efter dispens får man behålla sitt körkort men med begränsningar till exempel inom ett visst område. Arbete vid bilprovningen kan vara ett sådant exempel, där dispens kan bli möjligt.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016