Bli medlem
Ge en gåva

Det svenska försäkringssystemet

Försäkringssystemet i Sverige brukar liknas vid en pyramid med de allmänna socialförsäkringarna underst, grupp- och avtalsförsäkringarna i mellanskikten och de individuella, privata försäkringarna i toppen av pyramiden.

Socialförsäkringar

Underst i pyramiden finns de av riksdagen beslutade socialförsäkringarna, som bland annat omfattar sjuk-, tandvårds- och föräldraförsäkring, handikappersättning och pension. Försäkringskassan kan lämna information om socialförsäkringarna och vilka regler som gäller. Som förälder kan du också få vårdbidrag för att vårda ditt barn med diabetes.

Försäkringskassan svarar på frågor och handlägger ansökningar inom socialförsäkringsområdet.

Grupp- och avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar

De så kallade avtalsförsäkringarna kompletterar grundskyddet i de allmänna försäkringarna och bygger på överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Avtalens villkor varierar men gemensamt är att de ger ersättning vid arbetsskada, ålderspension, långvarig sjukdom samt dödsfall. Din arbetsgivare eller ditt fackförbund kan ge ytterligare information om vad som gäller för dig.

Gruppförsäkringar

Privata gruppförsäkringar tecknas ofta via arbetsgivare eller fackförbund. När försäkringen erbjuds är det vanligt att bolagens enda krav är att den sökande är fullt arbetsför. Vid tecknande av individuella försäkringar görs en mer ingående hälsoprövning. Den ligger till grund för bolagets riskbedömning. När det gäller gruppförsäkringar sätts inga individuella premier utan riskerna fördelas på hela gruppen.

Privata personförsäkringar

Utöver de allmänna försäkringarna och avtalsförsäkringarna finns också olika typer av privata personförsäkringar. De kan tecknas individuellt eller i grupp. Exempel på privata personförsäkringar är:

  • Sjukförsäkring som ersätter en del av inkomstbortfallet vid långvarig sjukskrivning. Karenstiden är normalt 90 dagar.
  • Olycksfallsförsäkring som ersätter vårdkostnader och ger en engångsersättning om du får bestående invaliditet genom en olyckshändelse. Denna försäkring gäller inte vid sjukdom.
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring som ersätter vårdkostnader och ger en engångsersättning om du får en bestående invaliditet. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur svårt invalidiserad du har blivit. 
  • Barnförsäkring som ger ersättning om ett barn blir invalidiserat på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen kan även ersätta vårdkostnader vid långvarig sjukdom eller skada. 
  • Olika typer av pensionsförsäkringar.
Senast uppdaterad 12 oktober 2016