Bli medlem
Ge en gåva

Försäkringsproblem

De allmänna försäkringarna ger ett grundskydd och för de flesta som befinner sig i yrkeslivet kompletteras försäkringsskyddet ytterligare. Därutöver har en stor andel av befolkningen ett skydd genom olika typer av gruppförsäkringar. En liten andel av befolkningen har dessutom ett toppskydd genom individuella privata personförsäkringar.

Alla som bor eller arbetar i Sverige omfattas av det försäkringsskydd som finns i de allmänna försäkringarna. De flesta människor med diabetes deltar på ett normalt sätt i arbetslivet och har därigenom också tillgång till de försäkringar som finns på arbetsmarknaden. Detta innebär att även många människor med diabetes har någon form av gruppförsäkringar.

"Bo kvar försäkring" och låneskydd

Som nämnts räcker det ofta med att vara fullt arbetsför för att få teckna en gruppförsäkring. Men det gäller inte alltid. Människor med diabetes kan nekas att teckna så kallad "bo kvar-försäkring" eller låneskydd med motiveringen att risken att försäkra en människa med diabetes anses jämförelsevis hög. När det gäller gruppförsäkringar finns ingen möjlighet att få en individuell premie, antingen beviljas försäkringen till normal premie eller också nekas man att teckna försäkringen.

Gruppförsäkringar

Ett problem när det gäller gruppföräkringar är att försäkringsbolagen ofta gör undantag för sådant som kan anses vara en följd av befintlig sjukdom. Ett exempel när det gäller olycksfall kan vara att en människa med diabetes råkar trampa på något vasst och får ett skärsår i foten. Om såret skulle leda till konsekvenser som bolaget anser beror på sjukdomen, ges ingen ersättning för det man kallar för "förvärringseffekten". Ersättning lämnas då endast för sådant bolaget anser vara en följd av ett "normalt läkningsförlopp".

Individuella försäkringar

Toppskydd i form av individuella personförsäkringar kan människor med diabetes vanligen få, men då förekommer ofta förhöjda premier av varierande storlek och/eller undantagsklausuler som tar bort sådant som har med den befintliga sjukdomen att göra.

Diabetes utgör i allmänhet inget problem när det gäller möjligheten att teckna privata pensionsförsäkringar. Problem kan uppstå i samband med ansökan om efterlevandeskydd, premiebefrielse (innebär att du slipper betala premien om du blir arbetsoförmögen en längre tid), och förändring av utbetalningstid.

Kontraheringsplikt

Försäkringsavtalslagen omfattar en kontraheringsplikt för privata personförsäkringar. Kontraheringsplikten innebär att ett försäkringsbolag bara ska få neka någon att teckna en sådan personförsäkring som normalt tillhandahålls allmänheten på sedvanliga försäkringsvillkor om det finns särskilda skäl. Nekar försäkringsbolaget har den som ansökt om försäkringen rätt att få bolagets beslut prövat av domstol. I detta ligger att bolagen tvingas lämna en saklig motivering till sina beslut.

Diskrimineringslag förbjuder diskriminering i fråga om privata försäkringar

Att de kommersiella försäkringsbolagen använder sig av riskbedömningar ligger i den privata försäkringens natur och kan inte i sig anses vara diskriminering i lagens mening. Detta förutsätter dock att den riskbedömning som bolaget gjort är saklig. Om en person på grund av funktionshinder/kronisk sjukdom har blivit missgynnad av ett försäkringsbolag som grundar sitt beslut på en osaklig riskbedömning, kan det således vara fråga om diskriminering.

Den som upplever sig ha blivit diskriminerad av ett försäkringsbolag kan anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Hos ombudsmannen görs då en utredning i ärendet och om man anser att det finns juridisk grund för det kan DO driva ärendet gentemot bolaget i fråga. DO kan också svara på frågor kring diskrimineringslagen.

Senast uppdaterad 13 oktober 2016