Bli medlem
Ge en gåva

Handikappersättning

Vad är handikappersättning?

Handikappersättningen är ett ekonomiskt stöd för personer som är sjuka eller har en funktionsnedsättning och som behöver hjälp eller stöd i vardagen eller har merkostnader. Handikappersättning kan man få från och med juli månad det år du fyller 19 år (då rätten till vårdbidrag upphör).

Vem kan få handikappersättning?

För att du ska få handikappersättning krävs att du behöver hjälp i din dagliga livsföring som hjälp för att arbeta eller studera. Det går även att få ersättning om du har extra kostnader på grund av din sjukdom eller din funktionsnedsättning. Ditt behov av hjälp ska vara direkt kopplat till din funktionsnedsättning eller om det är något som du inte själv kan göra på grund av funktionsnedsättningen.

Du behöver inte ha någon särskild sjukdom eller särskild funktionsnedsättning för att få handikappersättning. Men du ska ha ett läkarintyg som visar att du har en nedsättning av funktionsförmågan som påverkar din förmåga att klara av ditt dagliga liv, ditt arbete eller dina studier.

Du måste ha fått din funktionsnedsättning innan du fyllt 65 år och du måste behöva stöd under minst ett år. Du får behålla din handikappersättning efter det att du fyllt 65 år om du fortfarande behöver stöd.

Hur stor är handikappersättningen?

Handikappersättningen utgår från det årliga prisbasbeloppet (finns här). Enligt Försäkringskassan ska merutgifterna uppgå till 28,5 procent av prisbasbeloppet för att anses vara betydande. Handikappersättningens lägsta ersättningsnivå är 36 procent av prisbasbeloppet.

Handikappersättning för personer med diabetes

För människor med diabetes kan det vara svårt att nå upp till det lägsta merkostnadsbeloppet under ett år men individuella omständigheter kan göra att det ändå är värt att ansöka om handikappersättning.

Bedömning av merkostnader vid specialkost

Konsumentverkets PM "Merkostnader för livsmedel vid sex specialkoster 2005" är vägledande för Försäkringskassans bedömning av merkostnader vid handikappersättning.

Eftersom dagens rekommendation för näringsriktig diabeteskost inte skiljer sig från de allmänna svenska näringsrekommendationerna beräknar Konsumentverket inte någon merkostnadsschablon för diabeteskost. Konsumentverket stödjer sig på rekommendationer från Livsmedelsverket och Dietisternas Riksförbund. Den som behöver äta bra mat som behandling för sin diabetes bör kunna göra det utan att betala mer än vad vanlig bra mat kostar, anser Konsumentverket. Däremot kan det, liksom för övriga schablonberäkningar, finnas behov av att göra justeringar för enskilda individer. En person kanske har behov av en mer komplex specialkost där flera olika problem behöver lösas, exempelvis diabetes kombinerat med glutenintolerans.

Konsumentverket

Konsumentverket gör beräkningar för merkostnader vid specialkost.

Konsumentverket

Försäkringskassan

Försäkringskassan handlägger din ansökan om vårdbidrag och är skyldig att hjälpa dig med den.

För personliga ärenden, frågor om försäkringar, överklaganden med mera, kontakta Försäkringskassan i länet där du bor.

Försäkringskassan
Senast uppdaterad 12 oktober 2016