Bli medlem
Ge en gåva

Diabetes i förskola och skola

Hur mycket hjälp barn och unga med diabetes behöver för att klara sin egenvård i förskolan och skolan varierar. Vissa klarar tidigt av att ta ansvar för skötseln av sjukdomen medan andra utvecklad detta ansvarstagande långt senare.

Utifrån barnets behov är det viktigt att det finns vuxna personer som kan hjälpa och ge stöd till barnen under tiden på förskolan/i skolan.

Exempel på tillfällen under skoldagen när barnet behöver hjälp och stöd från en vuxen är när:

  • Blodsockertester ska tas och ta ställning till vad som ska göras utifrån det blodsockervärde som mäts upp 
  • Barnet ska mäta upp och injicera dosen insulin själv eller när barnet ska ta insulin själv eller med hjälp av en vuxen 
  • Barnet behöver extra insulin eller extra mat 

Egenvårdsplan

Det är viktigt att det finns kunskaper om diabetes och nödvändiga resurser i skolan för att det enskilda barnets egenvård ska fungera på bästa sätt. 

I egenvårdsplanen fyller föräldrar, skolpersonal och vårdgivare tillsammans i behoven av egenvård, vad barnet behöver hjälp med, vad som kan behövas i olika sammanhang och vilka åtgärder som berör diabetessjukdomen.

Svenska Barnläkarföreningen tar fram egenvårdsplan för förskola och skola, se länkar nedan. 

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsen har gett ut ett meddelandebladet "Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård" samt föreskriften "Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård" för att minska bristerna i patientsäkerheten när hälso- och sjukvården bedömer att en åtgärd kan utföras som egenvård.

Hur fungerar stödet i skolorna idag?

Tyvärr är det för många föräldrar som möter stora problem med att få den hjälp som krävs för att barnet ska få en lugn och trygg skolgång. Inte sällan hör vi på Svenska Diabetesförbundet föräldrar berätta om oförstående rektorer eller kommuner där man inte tillsätter resurser för att ge denna trygghet.

Tillsynsansvaret ligger på kommunen den tid då barnet vistas i förskola eller skola och det är därmed kommunens skyldighet att se till att barnet ska kunna fullfölja sin skolplikt på ett betryggande sätt. För de flesta lärare är det omöjligt att åta sig den tillsyn som krävs för att ansvara för behandlingen av ett barn med diabetes. Det behövs oftast en extra resurs, inte alltid på heltid men som finns till hands vid olika situationer som kan uppkomma på grund av diabetessjukdomen.

Svenska Diabetesförbundet deltog i kartläggningen "Diabetes i skolan 2008", även kallad DIS, som gjordes av Nationella diabetesteamet. Kartläggningen visade på betydande brister i barnens omhändertagande och trygghet i skolan. Några av resultaten visade att:

  • 58% av barnen har ingen vuxen i skolan som är huvudansvarig för att hjälpa till med egenvården 
  • Mindre än hälften av barnen har tillgång till extra resurs 
  • 20% av föräldrarna uppgav att de underdoserar insulin minst en gång i veckan på grund av rädsla för att barnen ska få lågt blodsocker under skoldagen 

Diabetesförbundets arbete med barn med diabetes och deras skolgång

Svenska Diabetesförbundet fortsätter arbeta för att:

  • Barn med diabetes ska ha rätt till en likvärdig skolgång och inlärningssituation som friska barn har
  • En tydligare kommunikation mellan skolan, barn-föräldrar och sjukvård 
  • En plan för egenvård specifikt för förskolan tas fram i likhet med den för skolan.

Diabeteskonsulent

Som ett resultat av rapporten "Diabetes i skolan 2008", skrevs en ansökan till Allmänna Arvsfonden 2009 för ett utvecklingsprojekt kallat "Diabeteskonsulent – ett utvecklingsprojekt för att ge barn med diabetes en trygg och jämlik skolgång" Projektet beviljades, pågick mellan 2010-2012 och resulterade i att Region Jönköping blev först i landet att anställa en diabeteskonsulent som ska hjälpa föräldrar att utbilda och informera skolpersonal. Ett exempel som vi hoppas fler följer.

Vårt idéprogram

Barn med diabetes och deras föräldrar ska veta att skolan/förskolan ger stöd till barnen så att alla kan känna trygghet när barnen vistas i skolan. 

Läs hela idéprogrammet här. 

Måste vi ljuga?

Ett hål i lagen ställer diabetesföräldrar utan inkomst när de hjälper sitt barn i skolan. Många känner sig tvingade att ljuga för Försäkringskassan och vabba för att inte familjen och ekonomin ska slås i spillror.

Läs mer om Måste vi ljuga?
Föräldrarådet

Det finns ett stort intresse inom organisationen att arbeta med frågor som gäller barn med diabetes. Föräldrarådet som bildades 2010 ska fungera som en referensgrupp till förbundsstyrelsen i barn- och föräldrafrågor. Rådet ska uppmärksamma viktiga frågor och ha kontakt med beslutsfattare i relevanta utredningar. 

Läs mer om Föräldrarådet
Ung Diabetes

Ung Diabetes är en del av Svenska Diabetesförbundet och finns till för unga med diabetes mellan 15 och 30 år. Vi arbetar med att sprida information, inspiration och stöd till unga med diabetes och personer i deras omgivning. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser där det är möjligt att byta erfarenheter, hitta gemenskap och öka kunskapen om diabetes.

Till Ung Diabetes
Senast uppdaterad 21 maj 2021