Bli medlem
Ge en gåva

Socialstyrelsens utvärdering av diabetesvården 2015

Socialstyrelsen utvärderar diabetesvården med jämna mellanrum. År 2017 publicerades den senaste utvärderingen som utgår från de nationella riktlinjerna från 2010 och 2015. Utvärderingen visar att flera rekommendationer i riktlinjerna genomslag i verksamheterna men att det finns ett antal förbättringsområden.

Förbättringsområden

De förbättringsområden Socialstyrelsen identifierar för landstingen och regionerna, baserat på riktlinjerna, är:

 • Minska andelen personer med diabetes som har ett HbA1c-värde över 70 mmol/mol.
 • Minska andelen personer med diabetes som har ett blodtryck över 140/85 mmHg.
 • Öka andelen personer med diabetes som regelbundet och minst tre gånger per vecka är fysiskt aktiva.
 • Minska andelen rökare bland personer med diabetes.
 • Öka andelen personer med diabetes som årligen genomgår en fotundersökning.
 • Öka andelen personer med diabetes som genomgår en ögonbottenundersökning.
 • Öka andelen personer med diabetes som får förebyggande åtgärder mot karies och parodontit.
 • Öka förekomsten av kulturanpassad utbildning.
 • Öka förekomsten av gruppbaserad utbildning till personer med typ 2-diabetes inom primärvården.
 • Öka andelen diabetessjuksköterskor med utbildning i pedagogik vid sjukhusmottagningarna.
 • Förbättra samverkan kring multidisciplinära fotteam för att patienter med fotproblem ska få ett kvalificerat omhändertagande.
 • Öka stödet till fysisk aktivitet med hjälp av kvalificerade rådgivande samtal.
 • Öka stödet till rökstopp med hjälp av kvalificerade rådgivande samtal.

De förbättringsområden Socialstyrelsen identifierar för kommunernas hälso- och sjukvård när det gäller diabetesvård:

 • En höjd utbildningsnivå inom diabetes för samtlig personal som vårdar personer med sjukdomen.
 • Regelbundna fotkontroller och möjlighet till preventiv fotvård

Socialstyrelsen fastställer målnivåer för indikatorer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar, diabetes ingår i uppföljningen. Målnivåerna kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Den senaste uppfölningningen presenterades 2017. Uppföjningen gällde hur många av personer med diabetes som legat på tillfredsställande nivåer vad gäller blodsocker (glukoskontroll) och blodtryck, hur många som fått göra en fotundersökning och en ögonbottenundersökning samt hur många inom gruppen som inte röker. Flera landsting och regioner uppnår nu de uppsatta målen när det gäller blodsocker. Sämre är det med måluppfyllelsen vad gäller hur många som genomgått en ögonbotten- eller fotundersökning. Inga eller bara ett fåtal landsting och regioner når målen, de regionala variationerna är dessutom stora. När det gäller att minska andelan rökare så har inget landsting eller region nått målet. En svagt positiv trend noteras, andelen icke-rökare har blivit fler.

Senast uppdaterad 12 oktober 2017