Bli medlem Ge gåva

Tydligare lagstadgat ansvar och möjliggör kunskapsöverföring från föräldrar

24 maj 2021

I slutet av maj kommer två viktiga statliga utredningar* att presenteras som påverkar familjer med barn med diabetes. I många år har frågor om ansvar, ersättning och inte minst trygghet diskuterats och debatterats.

I senaste numret av Diabetesförbundets medlemstidning Allt om Diabetes togs temat upp och med det kom många vittnesmål fram om hur orimlig situationen är för många, för att inte säga för de allra flesta. Därför välkomnar vi utredningarna och har stor förhoppning om att dessa ska leda i rätt riktning, men är också realistiska att det inte kommer att lösa hela problematiken.

Förhoppningen från Diabetesförbundet sida är att egenvården förs upp på en högre nivå i lagstiftningen och att vårdansvaret därmed tydliggörs. Samt att det blir en tydlig nationell styrning, så att alla regioner behandlar alla med diabetes lika. Regionala skillnader i hur vården axlar utbildningsansvaret är oacceptabelt.

– Vi vill att vården tar sitt lagstadgade ansvar och utbildar berörd personal på den förskola/skola som barnet med typ 1-diabetes går i. Vi vill att vården ska följa upp att kunskapen hos personalen kontinuerligt uppdateras och att egenvårdsplaner ses över med regelbundenhet, säger Emma Skepp, sakkunnig barn- och föräldrafrågor på Svenska Diabetesförbundet.

Även om det medicinska ansvaret tydligt ligger på vården, så kommer alltid föräldrarnas kunskap om barnets individuella behov att vara nödvändig att föra över till skolan. Det kommer också tyvärr att finnas, trots lagstiftning, tillfällen där vården inte uppfyller sitt uppdrag och där föräldrarna måste träda in eftersom ingen annan gör det. Tilltäppning av dessa hål måste möjliggöras med ett säkert, tryggt och ekonomiskt hållbart system. Diabetesförbundet ser därför positivt på den utredning som initierats och som ska komma med förslag på hur föräldrar kan få VAB för utbildning av personal på förskola/skola. 

Diabetesförbundet vill:

  • Att vården tar sitt lagstadgade ansvar och utbildar berörd personal på den förskola/skola som barnet med typ 1 diabetes går i. 
  • Att vården ska följa upp att kunskapen hos personalen uppdateras och att egenvårdsplaner ses över med regelbundenhet.
  • Att inga regionala skillnader i hur vården axlar utbildningsansvaret ska förekomma.
  • Att föräldrar ska kunna få ersättning för vård av barn när vården inte tar sitt utbildningsansvar och vid de tillfällen individuella kunskaper och erfarenheter föräldrarna, eller vårdnadshavarna, måste lära ut till personalen.

*Regeringens utredning om stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn, och Regeringens delutredning om tillfällig föräldrapenning

Alla nyheter