Bli medlem Ge gåva

"Med rätt stöd finns inga hinder"

26 januari 2023

Många föräldrar till barn med diabetes lever med oro och stress. Samtidigt brister stödet till barnen i skolan. Var tredje vårdnadshavare uppger att vården inte informerat skolan om barnets behov och drygt var femte har själva tvingats vikariera som resurs åt sitt barn i skolan. Det visar en ny rapport från Svenska Diabetesförbundet, som vill att barndiabetesmottagarna och rektorerna tar ansvar för att rätt stöd finns i skolan.

Att skolan brister när det handlar om att ge elever med diabetes rätt stöd för att hantera sin sjukdom sätter ytterligare press på redan hårt belastade föräldrar. Både skola och vård behöver ta sitt ansvar för att säkerställa både hälsan hos barnen och deras vårdnadshavare, säger Emma Skepp, sakkunnig på Svenska Diabetesförbundet.

En ny undersökning från Svenska Diabetesförbundet visar på brister när det handlar om förskolors och skolors stöd till barn med diabetes. Var tredje förälder uppger att vården inte informerat skolan om det enskilda barnets behov, vilket de har ansvar för. Detta innebär i praktiken att föräldrarna själva tvingas ge skolpersonalen all information de behöver om barnets sjukdom och behov.

Drygt var femte förälder uppger också att de själva under en termin utan ersättning har fått vikariera som resurs åt sitt barn i skolan, till exempel när medarbetare på skolan har varit sjuka. Tre av tio upplever inte att barnet får tillräckligt med stöd av personalen på skolan för att hantera sin diabetes. Bristande stöd kan leda till livsfarliga tillstånd hos barnet, men det ger även koncentrationssvårigheter eller trötthet som påverkar skolresultaten negativt.

Svenska Diabetesförbundet menar att det bristande stödet i skolan ökar stressen hos redan utsatta föräldrar. Tre av fyra upplever att de påverkas negativt av att försöka hålla sitt barns blodsocker inom målområdet, och många kollar blodsockernivåerna i sin mobil när barnet är i skolan. Behovet av att hålla koll på blodsockret leder till att många föräldrar sover dåligt. Nära nio av tio uppger att deras sömn påverkas negativt.

Många föräldrar uppger också att de tvingas anpassa sitt liv och arbetsliv till barnets diabetes. De går ner i arbetstid, byter bransch eller karriär för att orka hantera barnets diabetes och samordna stödet.

– Både vården och skolan har ett tydligt ansvar för att se till att det finns rätt stöd i skolan för barn med diabetes. De behöver nu kroka arm och se till att dessa elever får rätt stöd i skolan. Därigenom kan de säkerställa en trygg och bra skolgång för barnen, samtidigt som de underlättar livet för föräldrar till barn med diabetes, säger Emma Skepp.

Om undersökningen: Rapporten baseras på resultat från enkätundersökning som genomfördes 29 augusti till den 19 september 2022. 545 av de i storleksordning 16 000 vårdnadshavare till barn med diabetes i Sverige har besvarat enkäten. Det motsvarar cirka 3 procent av den samlade populationen. 

Kontaktuppgifter: Har du frågor kontakta gärna Svenska Diabetesförbundets sakkunniga för barn- och föräldrafrågor, Emma Skepp (073 693 75 32)

Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att blodsockret är för högt. Över 500 000 personer har diabetes i Sverige idag, av dem har 85-90 procent typ 2-diabetes medan cirka 10 procent lever med typ 1-diabetes. Drygt 8 000 barn har typ 1­-diabetes, och ytterligare 900 barn får sjukdomen varje år. 

Svenska Diabetesförbundet är Sveriges största och bredaste diabetesorganisation med närmare 21 000 medlemmar och ett 100-tal lokal- och regionföreningar i hela landet. Våra medlemmar representerar alla typer av diabetes, i alla åldrar, samt dessa personers familjer och närstående som också påverkas av sjukdomen. 

Alla nyheter