Bli medlem Ge gåva

Nytt vårdförlopp avseende fotsår och diabetes

17 februari 2022

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Denna vecka avslutades remissrundan avseende "personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för diabetes med hög risk för fotsår".

Diabetesförbundet välkomnar att det kommer ett underlag som syftar till att skapa ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för personer med diabetes som har hög risk för fotsår.

- Ambitionerna som uttrycks i underlaget är mycket ambitiösa, har rätt inriktning och utgår i stor utsträckning från patienten. Det är mycket positivt. Samtidigt är det mycket viktigt, att de politiska beslutsfattarna tillsätter de resurser som krävs, så det blir möjligt att tillhandahålla vård enligt det framtagna vårdförloppet, säger Lena Jonsson försteviceordförande i Diabetesförbundet, medicinsk fotterapeut, samt ordförande i Svensk Förening för Fotterapeuter i Diabetesvård SFFD. 

Utöver detta har Diabetesförbundet haft några konkreta inspel till det vårdförlopp som har tagits fram - exempelvis:  

  • att det krävs markanta utbildningsinsatser runt fotvård bland personal i äldreomsorgen, gärna i kombination med att expertkunskap avseende fotvård för personer med diabetes kan konsulteras vid behov i den dagliga verksamheten när frågor uppstår.
  • att insatser som syftar till att minska ”stuprören” mellan olika delar av vården är avgörande för personer med diabetes, som behöver ett helhetsomhändertagende för att leva ett friskt och aktivt liv så möjligt med en kronisk sjukdom även på ålderns höst.
  • att vårdförloppet kommer kunna bidra till en bra vård för personer med diabetes med hög risk för fotsår. När det gäller antalet amputationer per år, så anser vi dock att målet är för lågt satt - det bör vara färre personer som ska behöva genomgå amputation.  

Vårdförloppet finns här: Endokrina sjukdomar | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se) 

Läs hela remissvaret och andra remissvar som Svenska Diabetesförbundet lämnat.

Remisser

Svenska Diabetesförbundet arbetar aktivt med att påverka beslutsfattare, bland annat genom att besvara remisser, skriva yttranden och öppna brev. Här kan du läsa och ta del av våra remissvar och skrivelser i frågor som är särskilt angelägna för oss.

Läs mer om Remisser
Alla nyheter