Bli medlem Ge gåva

Den involverade patienten - en myt?

1 november 2020

Idag lever drygt 500 000 svenskar med diabetes och av dessa har de flesta, drygt 80% typ 2-diabetes. I den undersökning som ligger till grund för Svenska Diabetesförbundets rapport ”Vad hände med den involverade patienten?”, framkommer att det finns ett stort kunskapsbehov hos medlemmarna samt att det finns ett glapp mellan vad vården tycker sig erbjuda och vad medlemmarna tycker sig få för stöd och kunskap.

Syftet med undersökningen var att ta reda på i vilken utsträckning personer med typ 2-diabetes har kunskap om sin sjukdom och känner sig involverade i sin behandling. Två parallella undersökningar genomfördes med samma frågeställningar; den ena med medlemmar i Diabetesförbundet med typ 2-diabetes och den andra med allmänläkare och distriktssjuksköterskor inom primärvård som regelbundet träffar patienter med typ 2-diabetes. Sammanlagt 964 medlemmar i Diabetesförbundet, 110 allmänläkare och 84 sjuksköterskor från landets alla regioner besvarade frågor via en webbenkät under perioden december 2018 till februari 2019. Därefter analyserades och sammanställdes materialet i en rapport, vilken uppdaterades i september 2020. 

Fördubblade kostnader

Egenvård är en viktig del av diabetesvården, men det kräver att patienten har kunskap om sin sjukdom – samtidigt visar siffror att sjukdomskostnaderna för typ 2-diabetes i Sverige fördubblades mellan 2006 och 2014 från 5,5 miljarder kronor till 11,6 miljarder kronor till stor del beroende på komplikationer och följdsjukdomar. Syftet med Svenska Diabetesförbundets undersökning var att ta reda på i vilken utsträckning personer med typ 2-diabetes har kunskap om sin sjukdom och känner sig involverade i sin behandling. 

- Resultaten från vår undersökning ger oss viktig kunskap om hur situationen ser ut för våra medlemmar, belyser vilka områden som behöver förbättras och utgör ett viktigt underlag i vårt fortsatta arbete för att förbättra för dem som lever med typ 2-diabetes i Sverige idag, säger Thomas Löfvenius, ordförande i Svenska Diabetesförbundet.

Kunskap viktig men erbjuds utbildning?

I undersökningen framkommer att många medlemmar tycker att typ 2-diabetes påverkar livskvaliteten negativt och nio av tio anser att stödet från vården är ganska eller mycket viktigt. Positivt är att två av tre medlemmar är nöjda med stödet från vården i stort – och tre av fyra känner sig trygga med vårdpersonalen. Både medlemmar och vårdrepresentanter är överens om att kunskap är viktigt, men när det gäller utbildning om typ 2-diabetes skiljer sig uppfattningarna åt. Sju av tio vårdrepresentanter uppger att de erbjuder utbildning om typ 2-diabetes, medan bara 33 procent av medlemmarna säger sig ha fått ett sådant erbjudande. Vidare framkommer att mindre än hälften av medlemmarna uppger att de med hjälp av vården satt upp mål för egenvården.

Stora skillnader i uppfattning mellan vård och patient

Drygt hälften tycker att de har fått tillräcklig information om sin sjukdom från vården. När det handlar om individens möjlighet att själv vara delaktig i utformningen av den egna vården, slår Socialstyrelsens nationella riktlinjer fast att vården för personer med typ 2-diabetes ska anpassas till individens särskilda förutsättningar, erfarenheter och önskemål och att individen ska ges möjlighet till att själv vara delaktig i utformningen av den egna vården. Detta är viktigt för att öka förståelsen för och få en ökad följsamhet till behandlingen samt att minska risken för följdsjukdomar. När det handlar om möjlighet att påverka valet av behandling så uppger 53 procent av patienterna att de fått denna möjlighet medan 88 procent av vårdpersonalen anser att patienterna som regel har inflytande över behandlingsvalet. 

- Inom Diabetesförbundet arbetar vi för att personer med typ 2-diabetes ska kunna ha en god kunskap om sin sjukdom och för att de ska kunna må så bra som möjligt, säger Thomas Löfvenius. Vi hoppas att den här rapporten blir en ögonöppnare för vårdpersonal och beslutsfattare i arbetet med att förbättra stödet till personer med typ 2-diabetes.

När rapporten färdigställdes i september 2020 tog Diabetesförbundet fram ett informationsblad som stöd för patienten i vårdmöte; "Dina rättigheter i vården" samt flera informationsblad om diabetes typ-2 på andra språk (engelska, arabiska, somaliska och dari) samt på lätt svenska. För att underlätta kommunikationen mellan patienten och vården. 

Rapporten finns nedladdningsbar i sin helhet nedan.

Boehringer Ingelheim AB har bidragit med finansiellt stöd till undersökningsrapporten.

Alla nyheter