Bli medlem Ge gåva

Generellt positiv inriktning – men hur säkerställs efterlevnaden?

8 oktober 2021

Diabetesförbundet lämnade i slutet av september in yttrande på två remissvar till Socialdepartementet, Börja med barnen! och Stärkt rätt till personlig assistans.

I sistnämnda remissvar har det varit centralt att säkerställa att både förskolan och skolan blir en säker plats för barn med diabetes att vistas, och att detta ansvar finns hos hälso- och sjukvården. Det är glädjande att ansvaret för egenvården tydliggörs för hälso- och sjukvården. Nästa steg blir dock att komma till rätta med de orimliga regionala skillnader som finns på detta område, samt säkerställa att de ändringarna som föreslås av utredningen blir till verklighet. Både för barnens och för vårdnadshavarnas skull.

Konkret föreslår Diabetesförbundet, att det utreds varför regionerna tolkat egenvårdsföreskriften - som har funnits sedan år 2009 - så olika.

Som det framgår av namnet har även Börja med barnen! fokus på att på flera nivåer skapa en mer sammanhållen omsorg för barnen med olika typer av utmaningar.

Diabetesförbundet gillar generellt utredningens inriktning och har särskilt lyft fram tre områden som extra viktiga att beakta när det gäller barn och unga med diabetes: 

  • Vi ser positivt på utredningens förslag om fast vårdkontakt upp till 21-års ålder. Samtidigt måste det redan nu säkerställas att fast vårdkontakt vid sjukhusbesök med barn efterlevs.
  • Vi instämmer i utredningens förslag, att specialistvården behöver ha en konsultativ roll gentemot elevhälsa och primärvård.
  • Vi vill lyfta fram vikten av att medicinska utbildningar, såsom sjuksköterske- och läkarutbildningen, innehåller mer om psykisk hälsa i kombination med fysiska sjukdomar.

De mer utförliga svaren kan du ta del av på vår hemsida: Skrivelser, remisser och öppna brev. Har du tankar och funderingar, går det att kontakta Emma Skepp som är sakkunnig inom barn- och föräldrafrågor på Diabetesförbundet. 

Alla nyheter