Bli medlem Ge gåva

Remisser

Svenska Diabetesförbundet arbetar aktivt med att påverka beslutsfattare, bland annat genom att besvara remisser. Här kan du läsa och ta del av våra remissvar i frågor som är särskilt angelägna för oss.

2023

23-05-02
Remissvar: Allmänt fritidshem och fler barns tillgång till utveckling, lärande och meningsfull fritid (SOU:2022:61)

23-05-02
Remissvar: Tryggare hem för barn (SOU 2022:71)

23-04-19
Remissvar: Förslag till föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd (TLVFS 2008:1)

23-03-27
Remissvar: Statens ansvar för skolan- ett besluts och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

23-03-21

Remissvar: Förslag till Socialstyrelsens upphävande av allmänna råd (SOSFS 2002:8) om avgifter inom äldre- och handikappomsorg 

23-03-06
Remissvar: Försäkringsbranschens Personskadekommittés översyn av de medicinska tabellverken för funktionsförlust. Endokrina och metabola sjukdomar. Diabetes.

23-02-15
Remissvar: Kost vid diabetes. Nationellt kunskapsstöd för hälso- och sjukvård (Dnr 4.3-41197/2021)

23-02-08
Remissvar: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt

2022

22-12-01
Remissvar: Förslag till upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om en hälso-och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

22-11-29
Remissvar: Läkemedelsverkets föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek

22-11-29
Remissvar: Utkast till proposition – senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

22-11-15
Remissvar: Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

22-10-14
Remissvar: Rätt och lätt ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

22-10-04
Synpunkter på u
tredningen om e-recept och patientöversikter inom EES (S2020:10)".

22-09-29
Remissvar: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

22-07-01
Remissvar: Ytterligare skattesänkning för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning (diarienummer Fi2022/01284)

22-06-09
Remissvar: Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4)

22-06-08
Remissvar:  på Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6)

22-06-03
Remissvar E-recept inom EES (SOU 2021:102)

22-05-16
Remissvar: Riktlinje för handläggning av synnedsättande diabetes-makulaödem

22-04-19
Synpunkter på Föreslagna ändringar i föreskriften om statlig tandvårdsstöd

22-04-16
Synpunkter på utredningen Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

22-04-11
Synpunkter på utredningen Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

22-04-08
Synpunkter på utredningen Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)

2022-03-22
Synpunkter på utredningen Barnintensivvård sakkunniggruppens förslag på nationell högspecialiserad vård (dnr 36564/2019)

2022-02-15
Remissvar: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Diabetes med hög risk för fotsår (SKR)

2022-01-28
Synpunkter på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård

2022-01-28 
Remissvar: Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)

2022-01-28 
Remissvar: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80)

2022-01-14
Synpunkter: Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:78)

2022-01-04
Remissvar: Öppna insatser utan samtycke (Socialdepartementet)

2021

2021-12-10
Remissvar: Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)

2021-11-17

Remisssvar VAB för vårdåtgärder i skola (SOU 2021:41)

2021-11-03
Remissvar Tillgänglighetsdelegationens delbetänkande

2021-09-28
Remissvar: Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)

2021-09-28
Remissvar: Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

2021-02-15
Synpunkter på VAB-utredningen

2021-02-15
Synpunkter på Socialstyrelsens utredning: Anhöriga till barn med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar

2019

2019-05-10
Remissvar: Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89) Dnr S2019/00100/FS

2017

2017-06-07
Remissvar: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) Diarienummer S2017/01576/FS

2017-04-04
Remissvar: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Dnr 1.1-2016-005861

2017-03-28
Remissvar: Nationell läkemedelslista. Diarienummer S2017/00117/FS 

2017-01-11
Remissvar: Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna. Diarienummer S2016/07117/SF

2016

2016-10-20

Öppet brev

2016-06-13
Svenska Diabetesförbundets remissvar angående: Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

2016-04-05
Remiss: Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) Dir S2015/08100/FS

2016-04-04
Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa, SOU 2015:98. Diarienummer S2015/07487/FS

2016-03-07 
Remiss om organdonation en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) med diarienummer 52015/06250/F

2016-02-25
Remiss om Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

2015

2015-11-30
Remissvar angående:Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Diarienummer S2015/04694/FST

2015-10-16
Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – rapport från Läkemedelsverket. Socialdepartementets diarienummer S2011/8290/FS

2015-06-09
Sedd, hörd, och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

2015-03-09
Remissvar ang Kostnadsfria läkemedel för barn (dnr S2014/8108/FS)

2014

2014-12-01
Remissvar Promemorian Vissa skollagsfrågor- del 2

2014-11-06
Remissvar SOU 2014 23 Rätt Information på rätt plats i rätt tid

2014-11-03
Brev angående uppvaktning av utbildningsminister Gustav Fridolin, när det gäller barn och unga med typ 1-diabetes i förskola och skola.

2014-10-28
Läkemedel för särskilda behov, SOU 2014:20

2014-10-15
Remissvar angående Målnivåer för diabetesvård

2014-10-07
Remissvar SiS remiss 12412_ ftSS 872500 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Svar på SIS-remiss 12412, Kvalitet i äldreboende (blankett)

2014-09-19
Nationella Riktlinjer Diabetesvård – stöd för styrning och ledning. Preliminär version

2014-06-19
Remissvar En samlad kunskapssyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

2014-06-16
Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

2014-06-05
Remissvar angående:Förslag till Livsmedelsverkets föreskrifter baserade på Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation 182/2014

2014-04-29
Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2). Diarienummer S2014/420/FST

2014-01-17
Remissvar angående Remiss om Promemorian Vissa skollagsfrågor–del 1

2013

2013-11-04
Remissvar_SOU 2013_44  Ansvarsfull hälso-och sjukvård

2013-10-16
Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik

2013-10-07
Remissvar angående Privata utförare – kontroll och insyn SOU 2013:53

2013-09-25
Remissvar om arbetshjälpmedel och försäkringsskydd

Remissvar Delbetänkande Rätt information

2013-09-10
Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna _SOU 2013_23

2013-08-26
Synpunkter på Vägledning för Elevhälsan. Dnr 3.1- 35372/2013

Synpunkter på Vägledning för barnhälsovården. Dnr 3.1- 35397/2013

2013-08-13
Remissvar Skolplattformen

2013-08-12
Remiss avseende Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning Dnr 36504/2012

2013-05-30
Patientlag – Delbetänkande av Patientmaktsutredningen (SOU 2013:2)

2013-02-24
Pris tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden SOU:2012:75

2013-02-22
Synpunkter inför TLV,s omprövning av subventionen för bärsystem

2013-01-22
Remissvar avseende utvärdering av dostjänsten, Dnr 589:2012/521030

2012

2012-10-29
Remiss av betänkandet SOU 2012:42 Bättre behörighetskontroll- Ändringar i förordningen över hälso- och sjukvårdspersonal (2006:196)

2012-10-20
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för invitro-diagnostik samt ändringar av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och (EG) nr 1223/2009

2012-10-10
Angående Socialstyrelsens svar på Svenska Diabetesförbundets skrivelse rörande användning av läkemedlet Avastin för ögonbruk (Ert dnr 3.2-3375/2012)

2012-09-24
Remissyttrande över Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria Dnr:6.1-34035/2012

2012-09-20
Remissyttrande över slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU2012:33) och Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek

2012-09-14
Remissvar angående Ds 2012:13 Ny bibliotekslag

2012-06-27
Remissvar avseende Ds 2012:12 En taltidningsverksamhet.

Remissvar angående Ds 2012:16 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU- Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan.

2012-04-02
Remissvar angående TLVs: omprövning av subventioen för insulinpumpar och tillbehör. 

2012-01-16
Anmälan enligt patientsäkerhetslagen till Socialstyrelsen.

2012-01-13
Dags att se över statsbidraget till funktionshinderorganisationer. Brevet har skickats till:
Carin Jämtin, partisekreterare (S)
Elisabeth Svantesson, finansutskottet (M)
Isabella Jernbeck, socialutskottet (M) 

2011

2011-11-08
Remissvar angående Ds 2011:32 Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation. 

2011-10-17
Remissvar angående förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förskrifter och allmänna rås (2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel mm, dnr 2794/2011.

2011-09-05 
Remiss angående förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre. Dnr 5.1 - 6533-2011.

2011-08-15 
Behåll den statliga subventionen av insulinpumpar. Öppet brev till Socialminister Göran Hägglund, Riksdagens ledamöter, ordförande Kenneth Johansson och vice ordförande Lena Hallengren Socialutskottet, Generaldirektören Gunilla Hult-Backlund TLV, Direktör Göran Stiernstedt SKL. 

2011-06-20 
Öppet brev till barn- och äldreminister Maria Larsson. Angående frågan om förnyelse av vårdbidragets regelverk. 

2011-04-28
Remissvar angående. Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, m.m.

2011-03-28
Remissvar angående begrepp inom nutrtionsområdet, Socialstyrelsen (Dnr 6.8-9567/2011).

2011-03-24
Remissvar angående föräldraledighetsdirektivet

2011-03-08 
Remissvar angående begrepp för god palliativ vård, Socialstyrelsen (Dnr 6.8-2259/2011).

2011-03-29
Remissvar angående Tredje steget i tandvårdsreformen, Socialdepartementet (Ds 2010:42).

2010

2010-06-17
Remissvar ang. Körkort

2010-05-07
Remissyttrande angåender regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84). 

2010-03-30
Remissvar ang. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58)
.

2012-03-05
Remissvar på Försäkringskassans kunskapsöversikt - handikappersättning och vårdbidrag dnr 45662-2006

2009

2009-09-09
Remissvar angående. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (DS 2009:25)

2009-09-03
Remissvar ang Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009.

2009-04-08
Synpunkter på betänkande Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras? SOU 2008:117.

2009-03-19
Remissvar på remiss angående yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen, SOV 2008:112
.

2009-01-21
Remissvar ang Europaparlamentets och rådets förslag till direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation KOM (2008)819.

2008

2008-10-24
Synpunkter på diskussionsunderlag till nationella indikationer för "God vård", Socialstyrelsen
.

2008-10-24
Yttrande över betänkande från Värdighetsutredningen "Värdigt liv" inom äldreomsorgen (SOU 2008:51)
.

2008-10-17
PM Etisk bedömning av nya metoder i vården Ds 2008:47.

2008-09-05
Yttrande över PM om ändringar i lagen om läkemedelsförteckning mm, Ds 2008:58.

2008-04-24
Yttrande över förslag från Europadepartementets och rådets förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna.

2008-04-10
Yttrande över betänkande Omreglering av apoteksmarknaden SOU 2008:4.

2007

2007-12-21
Nationella Riktlinjer – Kvalitetsindikatorer - God vård
. Synpunkter från Svenska Diabetesförbundet
.

2007-03-07
Remissyttrande föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort, TR65A 2006:19692
.

2007-02-20
Yttrande till Socialdepartementet angående Patientdatalag, SOU 2006:82.

2006

2006-12-19
Skrivelse till socialministern angående nya direktiv till utredningen om Apoteksmonopolet
.

2006-11-08
Yttrande till Socialstyrelsen om föreskrifter för förskrivning av förbrukningsartiklar, Dnr 50-3438/2006
.

2005

2005-03-14
Skrivelse till socialdepartementet om obligatoriskt deltagande i kvalitetsregistren.

Äldre remissvar och skrivelser finns i vårt diarie. Vänligen kontakta Diabetesförbundets sekreterare för äldre skrivelser och remissvar. 

Senast uppdaterad 3 maj 2023