Bli medlem Ge gåva

Remisser

Svenska Diabetesförbundet arbetar aktivt med att påverka beslutsfattare, bland annat genom att besvara remisser. Här kan du läsa och ta del av våra remissvar i frågor som är särskilt angelägna för oss.

2024

24-04-03
Remissvar:SOU 2023:76 Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning

24-03-01
Remissvar:För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66)

24-02-01
Remissvar:Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

24-02-01
Remissvar: Läkemedelsverkets föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek

24-01-29
Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

24-01-10
Remissvar: SOU 2023:61 En säker och tillgänglig statlig elegitimation

 

2023

23-12-21
Remissvar:Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen

23-12-22
Remissvar: förslag om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (Diarienummer: TSF 2020-99)

23-12-12
Remissvar: Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida

23-12-12
Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård Ds 2023:27 (S2023/02604)

23-12-08
Remissvar: Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

23-11-10
Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

23-09-22
Remissvar: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel 

23-07-14
Remissvar: En uppväxt fri från våld (SOU 2022:70)

23-06-01
Remissvar: Remiss av kommissionens förslag om nytt körkortsdirektiv

23-05-02
Remissvar: Allmänt fritidshem och fler barns tillgång till utveckling, lärande och meningsfull fritid (SOU:2022:61)

23-05-02
Remissvar: Tryggare hem för barn (SOU 2022:71)

23-04-19
Remissvar: Förslag till föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd (TLVFS 2008:1)

23-03-27
Remissvar: Statens ansvar för skolan- ett besluts och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

23-03-21

Remissvar: Förslag till Socialstyrelsens upphävande av allmänna råd (SOSFS 2002:8) om avgifter inom äldre- och handikappomsorg 

23-03-06
Remissvar: Försäkringsbranschens Personskadekommittés översyn av de medicinska tabellverken för funktionsförlust. Endokrina och metabola sjukdomar. Diabetes.

23-02-15
Remissvar: Kost vid diabetes. Nationellt kunskapsstöd för hälso- och sjukvård (Dnr 4.3-41197/2021)

23-02-08
Remissvar: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt

 

Senast uppdaterad 9 april 2024