Bli medlem
Ge en gåva
Kommentar från Andreas Almroth på Abbott

Kommentar från Andreas Almroth på Abbott

I Allt om Diabetes nr 4 2017 intervjuas Mårten Lindström från NT-rådet om varför de inte rekommenderar de svenska landstingen att använda Freestyle Libre vid typ 2-diabetes. Här svarar Andreas Almroth.

Mårten Lindström menade i intervjun att Abbott valde att inte samarbeta, när de inte lämnade in underlag till en hälsoekonomisk utvärdering. Men Andreas Almroth, landschef för Sverige och Finland på Abbott Diabetes Care, som tillverkar Freestyle Libre, håller inte med om det.

– Vi har lämnat all tillgänglig publicerad data till TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket) som grund för deras hälsoekonomiska utvärdering.– Den hälsoekonomiska bedömning som låg till grund för vår egen ansökan om subvention förra hösten innehåller företagskonfidentiell information och kommer under de förutsättningar som gäller just nu inte att delas offentligt eftersom ingen sekretess då finns tillgänglig enligt TLV. TLV har blivit erbjuden att få använda delar av vår ansökan för externt bruk men avböjt.

Vad är det för konfidentiell information som måste skyddas med sekretess?

– TLV tolkar datan annorlunda jämfört med oss. Och det är tolkningarna av den datan, inte datan i sig, som vi inte vill släppa utan att vi först har fått en dialog med NT-rådet. Men NT-rådet har ännu inte önskat ha någon dialog med oss, även om det är inte helt stängt.

– Man kan dra olika slutsatser av hälsoekonomiska data, och olika länder drar olika resultat. Till exempel har Frankrike, Belgien, Luxemburg och Japan, godkänt Freestyle Libre vid typ 2-diabetes för flerdosbehandlade patienter.

Hösten 2016 ansökte ni om att Freestyle Libre skulle ingå i läkemedelsförmånerna. Men på våren 2017 drog ni tillbaka er ansökan. Varför?

– Det fanns önskemål från landsting att de gärna såg att Freestyle Libre var med i förmånssystemet. Vi såg också en möjlighet att få till en mer rättvis spridning av användandet i Sverige genom ett nationellt förfarande vilket var ett önskemål främst från patienterna.– Men när vi fick veta utifrån TLV:s utvärdering att de ej i vissa delar delade slutsatserna i det hälsoekonomiska underlaget valde vi att dra tillbaka vår ansökan.

Hur ser du på det som TLV skriver i sin kommunikation att merkostnaden för användningen av Freestyle Libre är mer än en kvarts miljard kronor per år?

– Vi ser till det värde som denna medicintekniska produkt kommer att ge till patienter med diabetes över tid, möjligheten till förbättrade diabetesresultat och övergripande bättre livskvalitet. Vårdsektorn i Sverige skulle dra nytta av en tydlig utvärderingsmetod som jämför kostnadseffektiviteten hos glukosremsor tillgängliga på den svenska marknaden och också hur detta jämförs med Freestyle Libre.

– I en artikel i Svenska Dagbladet den 26 april skriver professor Mona Landin-Olsson: ”Enligt Socialstyrelsens egna uppgifter kostar vården av landets cirka 450 000 patienter med diabetes samhället över 9 miljarder kronor per år. Komplikationer till följd av diabetessjukdomen står för cirka 92 procent av diabetesvårdens kostnader. Fokus inför framtiden måste därför ligga på att förhindra komplikationer och satsning på optimerat blodsocker måste få kosta”. 

Hur ser du på det som TLV skriver att det är ojämlik tillgång på Libre över landet? 

– Abbott delar denna uppfattning vilket var en av anledningarna till att vi gjorde vår ansökan. Vi uppmuntrar därför TLV och andra utvärderande instanser att se till den sammanlagda evidensen som finns tillgänglig, inkluderat ”real world data”, observationsstudier, randomiserade kliniska prövningar samt där det finns möjlighet också analysera data där tekniken redan finns tillgänglig ute i den kliniska verkligheten. Gör man inte detta på nationell basis så är det naturligt att landstingen själva inhämtar denna information och underlag och inom ramen för deras verksamhet väljer att agera utifrån deras prioriteringar, möjlighet i regional budget och framför allt patienternas bästa.

NT-rådet avråder nu från användning av Freestyle Libre vid typ 2-diabetes. Varför vänder ni er då enligt Mårten Lindström direkt till diabetessköterskor i primärvården med erbjudande om att få första månaden gratis?

– En del av deltagarna som var med i studien gällande typ 2-diabetes var enligt utvärderande myndigheter inte helt representativ för den svenska populationen med typ 2-diabetes. Därför erbjöd vi i begränsad omfattning  primvårdsinrättningar som ville att prova Freestyle Libre på flerdosbehandlade patienter. Det blev totalt runt 150 personer, vilket ska sammanställas i en rapport som skickas tillbaka till landstingen som ett kunskapsunderlag.