I Sörmland har olika representanter inom diabetesvården nätverkat i tio år nu – oavsett om de är anställda av landsting eller kommun. Som en av tre diabetessamordnare är Monica Berzén spindeln i nätet som ska se till att hålla ihop diabetesvården. Hon ser till att insatser riktas mot alla verksamheter.
– Kommunsjuksköterskorna kan många gånger behöva stöd när blodsockervärdena svänger väldigt mycket.
Landstingets nära diabetessamarbete med kommunerna tog fart sedan man konstaterat att omhändertagandet för personer med diabetes i kommunal omsorg behövde förbättras. För att nå ut till kommunerna bildades ett nätverk, där medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kommunsjuksköterskor med diabetesansvar är med.
– Varje år har vi också nätverksträffar där två kontaktsjuksköterskor från varje kommun ingår, en från särskilt boende för äldre och en från hemsjukvården.

SYFTET MED samverkansmodellen är också att sprida kunskap ut till vårdpersonal.
– Tillsammans har vi bestämt att SKL:s webbutbildning om äldre med diabetes ska vara obligatorisk för vårdpersonalen. Förra hösten bjöd vi även in alla sjuksköterskor i kommunerna till en utbildningsinsats med baskunskaper om diabetes och äldre, säger hon.
– De beslut som tas i styrgruppen gäller alla kommuner, bland annat ska man ha minst en sjuksköterska med lägst 7,5 högskolepoäng i diabetesvård, säger Monica Berzén.

Viktigt att tänka på

I länsstyrgruppens särskilda riktlinjer för diabetesvård ingår bland annat:

  • Minst en sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården för äldre ska ha specifika kunskaper i diabetesvård, lägst 7,5 hp eller motsvarande. Sjuksköterskan ska ingå i diabetesnätverket i Sörmland.
  • Vårdpersonal och legitimerad personal i kommunen ska regelbundet erbjudas utbildning och fortbildning i diabetesvård.
  • Skriftliga rutiner vid delegering ska finnas.
  • I journalen ska det dokumenteras vilken typ av diabetes den äldre har.
  • Samordnad individuell vårdplan ska finnas.
  • Årskontroll bör ske en gång per år.