Troligen kommer även förskrivningen att öka då patientens livskvalitet föreslås vägas in i bedömningen. Vårdprogrammet beräknas vara granskat och godkänt i maj.
Vi hoppas att vårdprogrammet ska uppmuntra till användande av moderna tekniska hjälpmedel. På barnsidan tycker vi att alla barn och ungdomar ska ha rätt till de tekniska hjälpmedel de behöver. Målsättningen för barns användning av CGM kanske ligger på 90 procent, och för pump på 70 procent, säger Gun Forsander, barndiabetolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset och medlem i Nationella programrådet (NPR) för diabetes.

Gun Forsander menar att det nu även framkommer goda hälsoekonomiska argument som talar för ökad användning av tekniska hjälpmedel. Några målnivåer i siffror för hur många som bör använda pump och CGM finns dock inte i vårdprogrammet, och det är inte heller ett juridiskt dokument som landstingen är tvingade att följa. Men troligen öppnar det för att förskrivningen ökar, då det inte bara är rent medicinska faktorer som ska vägas in, utan även patientens livskvalitet.

Gun Forsander

Innebär det att alla som känner att de mår bättre av pump och/eller CGM ska kunna få det när vårdprogrammet klubbas?
Det är det vi vill se nu när remissvaren kommer. Det vi vill uppnå är en nationell konsensus på gruppnivå kring när patienten bör få insulinpump och CGM. Tanken är att få en mer jämlik och kunskapsbaserad förskrivning, säger Tony Holm, projektledare för nationella programråd på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det kan nog bli så, men bara för att man har en hög förskrivning behöver det inte betyda att diabetesvården är bättre.

Kommer förskrivningen att öka med dessa riktlinjer?
Det kan nog bli så, men bara för att man har en hög förskrivning behöver det inte betyda att diabetesvården är bättre. Om man kommer att väga in livskvalitet så kanske det är vissa landsting som ska öka något i förskrivning och andra som ska bromsa ner lite, menar Tony Holm.
Diabetesförbundet är representerat i NPR, och har länge arbetat för att få in livskvalitet som en faktor vid förskrivning av tekniska hjälpmedel. Att livskvalitet nu föreslås som en viktig grund för bedömningen är en framgång.
– Med den expertis och det samlade kunskapsunderlag som finns så blir det svårt för enskilda landsting och regioner att inte följa det här vårdprogrammet. Det blir också lättare för våra regionala diabetesföreningar att med det här i ryggen ställa krav, säger Lena Insulander, Diabetesförbundets utredare i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Gun Forsander tror att avgörande för om vårdprogrammet kommer att följas, och användningen av tekniska hjälpmedel öka, är landstingens ekonomi samt diabetesteamens inställning runt om i landet.
– På sikt är det åt det hållet man måste gå – mot ökad användning av teknik. Det känns självklart. Så vi hoppas att vårdprogrammet kan användas så att det möjliggör för fler patienter att få tillgång till de nya hjälpmedlen.Med kriterierna i det nya vårdprogrammet beräknas 70–75 procent uppfylla indikationerna för CGM.

Ur tidningen Allt om Diabetes nr 2 2016